รายละเอียด

เซรามิกวิศวกรรม / Engineering Ceramic

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE132_SEC_1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เซรามิกวิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Ceramic
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ทฤษฎีพื้นฐานของวัสดุเซรามิก โครงสร้างจุลภาค โครงสร้างผลึกกระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้วัสดุเซรามิกในทางวิศวกรรม เข้าใจและรู้จักกระบวนการในการผลิตในทางอุตสาหกรรมของเซรามิกทางวิศวกรรม เห็นความสำคัญของวัสดุเซรามิกมีต่องานวิศวกรรม

 

แจ้งนักศึกษาให้ดำเนินการลง Microsoft Teams และเข้าร่วม Teams ในแต่ละรายวิชาตามที่นักศึกษาได้ลงทะเบียน

Team Code : 08j47pg

รายวิชา - เซรามิกวิศวกรรม

อาจารย์ผู้สอน