รายละเอียด

การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 1 / Basic Engineering Skill Training 1

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCC507
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Basic Engineering Skill Training 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 1

ความปลอดภัย
1 สาเหตุของอุบัติเหตุ
2 การปฏิบัติตนในโรงฝึกงาน
3 อุปกรณ์สำหรับความปลอดภัย
4 สัญลักษณ์ความปลอดภัย

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

เครื่องมือวัดพื้นฐาน
1 ระบบการวัดในอุตสาหกรรม
2 ระบบเมตริก และระบบอังกฤษ

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
1 หลักการอ่านเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
2 วิธีการวัดชิ้นงานที่ถูกต้อง
3 การบำรุงรักษาเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

เกจวัดมุม
1 หลักการอ่านเกจวัดมุม
2 การบำรุงรักษาเกจวัดมุม

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

เครื่องมือมือ
1 ประเภทเครื่องมือ มือ
2 หลักการใช้งานเครื่องมือมือ
3 การบำรุงรักษาเครื่องมือ มือ

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

โต๊ะปากกาจับงาน
1 การจับงานบนโต๊ะปากกา
2 การบำรุงรักษาโต๊ะปากกา

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

การตัดวัสดุ
1 วัสดุในงานอุตสาหกรรม
2 เครื่องมือสำรับตัดโลหะ
3 ใบเลื่อยสำหรับตัดโลหะ

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

งานปรับผิวเรียบ
1 ตะไบ
2 ชนิดของตะไบ
3 การบำรุงรักษาตะไบ

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม : - สอบข้อเขียน
- สอบปฏิบัติ

เครื่องมือกลพื้นฐาน
1 ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักรกล
2 การOperate machine

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

งานลับคมตัด
1 มุมต่างๆบนเครื่องมือตัดเฉือน
2 การลับมีดกลึง การสว่าน

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

งานกลึง
1 Facing cutting
2 RPM / Cutting Speed

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

งานกลึงขึ้นรูป
1 feed cutting tool
2 dimension measurement

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

งานกลึง drilling
1 drilling by tall stock
2 Boring

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

Drilling machine
1 drilling by tall stock
2 Boring

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

Thread
1 type of thread
2 metrics thread
3 Inc thread
Tap and Die
1 การคำนวณขนาดของรูเจาะเพื่อทำเกลียวใน
2 การคำนวณขนาดเพลาเพื่อทำเกลียวนอก
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

Tap and Die
1 การคำนวณขนาดของรูเจาะเพื่อทำเกลียวใน
2 การคำนวณขนาดเพลาเพื่อทำเกลียวนอก
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

อาจารย์ผู้สอน