รายละเอียด

การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ / Statistical Analysis in Business

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBACC111
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Statistical Analysis in Business
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ

อาจารย์ผู้สอน