รายละเอียด

โครงงานนวัตกรรมวิศวกรรมอาหาร 1 / Food Innovation Engineering Practice 1

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGFI113
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงงานนวัตกรรมวิศวกรรมอาหาร 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Food Innovation Engineering Practice 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

แจ้ง นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปี 1 หลักสูตร วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร
ให้แอดเข้ากลุ่มไลน์ของรายวิชา http://line.me/ti/g/BDxMa8-Gf8 ตามลิงค์ไลน์กลุ่มนี้
เพื่อเป็น First Meet เรียนในครั้งแรกของรายวิชา ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามตารางสอน

รายวิชา - โครงงานนวัตกรรมวิศวกรรมอาหาร 1

- ปฐมนิเทศ แนะนำการจัดการเรียนการสอน แจกโครงการสอน วัตถุประสงค์การเรียนรู้และเกณฑ์การวัดผลประเมินผล
- กฎระเบียบในห้องเรียน

กิจกรรม : -บรรยาย จัดกลุ่มผู้เรียน แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับข้อตกลงในการเรียนและการประเมินผลการเรียน

กระบวนการคิดออกแบบเชิง
ระบบ (Design Thinking)
Step 1: Sense & Sensibility
เปิดใจ รับรู้ ลงมือทํา

กิจกรรม : - บรรยาย จัดกลุ่มผู้เรียน
- ทำใบงานที่มอบหมาย
- ร่วมกันอภิปรายสิ่งที่ได้รับจากการทำใบงาน

Step 2: Empathy คือการ
เข้าถึงปัญหา ด้วยวิธีการสํารวจ
(Observation) (ต่อ)

กิจกรรม : - บรรยาย จัดกลุ่มผู้เรียน
- ทำใบงานที่มอบหมาย
- ร่วมกันอภิปรายสิ่งที่ได้รับจากการทำใบงาน

Step 2: Empathy คือการ
เข้าถึงปัญหา ด้วยวิธีการสํารวจ
(Observation) (ต่อ)

กิจกรรม : - บรรยาย จัดกลุ่มผู้เรียน
- ทำใบงานที่มอบหมาย
- ร่วมกันอภิปรายสิ่งที่ได้รับจากการทำใบงาน

Step 2: Empathy คือการ
เข้าถึงปัญหา ด้วยวิธีการสํารวจ
(Observation) (ต่อ)

กิจกรรม : - บรรยาย จัดกลุ่มผู้เรียน
- ทำใบงานที่มอบหมาย
- ร่วมกันอภิปรายสิ่งที่ได้รับจากการทำใบงาน

หลักการ POEM : People,
Object, Environment,
Messages

กิจกรรม : - บรรยาย จัดกลุ่มผู้เรียน
- ทำใบงานที่มอบหมาย
- ร่วมกันอภิปรายสิ่งที่ได้รับจากการทำใบงาน

หลักการ Clustering
information , Pain Point ,
Deep need

กิจกรรม : - บรรยาย จัดกลุ่มผู้เรียน
- ทำใบงานที่มอบหมาย
- ร่วมกันอภิปรายสิ่งที่ได้รับจากการทำใบงาน

การหา และเขียน Problem
Statement , การจัดทำ
Persona

กิจกรรม : นำเสนอรายงาน ซักถาม อภิปราย และสรุป

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบเนื้อหาที่ได้รับการเรียน ในสัปดาห์ที่ 2-8

นำเสนอผลงานเกี่ยวกับหัวข้อที่ศึกษา
กิจกรรม : นำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย ซักถาม อภิปราย และสรุป

Step 3: Ideation คือการ
ระดมสมอง เพื่อออกไอเดีย หรือแนวคิดในการแก้ปัญหา

กิจกรรม : - บรรยาย จัดกลุ่มผู้เรียน
- ทำใบงานที่มอบหมาย
- ร่วมกันอภิปรายสิ่งที่ได้รับจากการทำใบงาน

Step 3: Ideation คือการ
ระดมสมอง เพื่อออกไอเดีย
หรือแนวคิดในการแก้ปัญหา
(ต่อ)

กิจกรรม : - บรรยาย จัดกลุ่มผู้เรียน
- ทำใบงานที่มอบหมาย
- ร่วมกันอภิปรายสิ่งที่ได้รับจากการทำใบงาน

Step 4: Prototype คือ
ขั้นตอนการประดิษฐ์
ชิ้นงาน

กิจกรรม : - บรรยาย จัดกลุ่มผู้เรียน
- ทำใบงานที่มอบหมาย
- ร่วมกันอภิปรายสิ่งที่ได้รับจากการทำใบงาน

Step 4: Prototype คือ
ขั้นตอนการประดิษฐ์
ชิ้นงาน (ต่อ)

กิจกรรม : - บรรยาย จัดกลุ่มผู้เรียน
- ทำใบงานที่มอบหมาย
- ร่วมกันอภิปรายสิ่งที่ได้รับจากการทำใบงาน

Mini Project
กิจกรรม : -ให้คำแนะนำขั้นตอนในการทำงาน

Mini Project
กิจกรรม : -ให้คำแนะนำขั้นตอนในการทำงาน

นำเสนอผลงานเกี่ยวกับหัวข้อที่
ศึกษา

กิจกรรม : นำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย ซักถาม อภิปราย และสรุป

อาจารย์ผู้สอน