รายละเอียด

การควบคุมมลพิษอากาศ / Air Pollution Control

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEV301
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การควบคุมมลพิษอากาศ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Air Pollution Control
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การควบคุมมลพิษอากาศ

อาจารย์ผู้สอน