รายละเอียด

ภาษาไทย 1 Sec 2 / Thai 1 Sec 2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 9 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 01310101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาไทย 1 Sec 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Thai 1 Sec 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ภาษาไทย 1 sec 2  ปวส.1 ช่างยนต์    อ.สรศักดิ์  เชี่ยวชาญ  

รายวิชา - ภาษาไทย 1 Sec 2

อาจารย์ผู้สอน