รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน Sec5-6 / English for Everyday Communication Sec5-6

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 30 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน Sec5-6
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Everyday Communication Sec5-6
  • เทอม / ปีการศึกษา : /2563

รายละเอียด

Sec5-6 มีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. สามารถเข้าชั้นเรียนตามปกติโดยยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Covid-19 ได้ ที่ห้องเรียนตามตารางสอน  ทั้งsec4 และ Sec 5,6 - ห้องบรรยาย2 / ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ- (อาคารห้องสมุด) เรียนตามเวลาที่ปรากฏในตามตารางเรียน (sec4 - 13.00 - 16.00 น. วันจันทร์   /  Sec5,6 - 8.00-11.00 น. วันอังคาร)

2. เข้าร่วมกลุ่ม Facebook เพื่อรับข้อมูลและส่งงานตามลิงค์ : https://www.facebook.com/groups/1866220513595518/  (หรือค้นหาชื่อกลุ่ม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน AJ.Tiktok)

 

3. เข้าร่วมห้องเรียนแบบออนไลน์ได้ด้วยระบบ MS Team ตามลิงค์ 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3add82ee9f528f4f2f986c94890057a6d1%40thread.tacv2/conversations?groupId=267cbdb4-e20c-47c9-8d4c-a915a524f40b&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

หรือสแกน QR Code ในรูป

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน Sec5-6

อาจารย์ผู้สอน