รายละเอียด

ศิลปะการใช้ภาษาไทย Sec 2 / Art of Using Thai Language

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ภาษาไทย Sec 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art of Using Thai Language
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ศิลปะการใช้ภาษาไทย Sec 2  วศ.บ.3 (4ปี) เกษตรชีวภาพ  บธ.บ.1(4ปี)  บัญชี   อ.สรศักดิ์  เชี่ยวชาญ

รายวิชา - ศิลปะการใช้ภาษาไทย Sec 2

อาจารย์ผู้สอน