รายละเอียด

การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ / Entrepreneurship and New Venture Creation

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGFI112
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Entrepreneurship and New Venture Creation
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่

1. ปฐมนิเทศ แนะนำการจัดการเรียนการสอน
2. อธิบายมคอ. 3
3.การวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน (SWOT)

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ Powerpoint
-เอกสารประกอบการสอน และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ
-Case Study

ทฤษฏี+ปฏิบัติ : ศึกษาเกี่ยวกับ คุณลักษณะของผู้ประกอบการ
-คุณสมบัติของผู้ประกอบการ
-ความหมายของธุรกิจ
-ความสําคัญของธุรกิจ


กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ Powerpoint
-เอกสารประกอบการสอน และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ
-Case Study

ทฤษฏี+ปฏิบัติ : ศึกษาเกี่ยวกับ คุณลักษณะของผู้ประกอบการ
-องค์ประกอบของธุรกิจ
-รูปแบบและลักษณะของการประกอบธุรกิจ
-รูปแบบของการประกอบธุรกิจ


กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ Powerpoint
-เอกสารประกอบการสอน และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ
-Case Study

ทฤษฏี+ปฏิบัติ : ทักษะที่จําเป็นสําหรับผู้ประกอบการ
-ลักษณะของการประกอบธุรกิจทักษะที่จําเป็นสําหรับผู้ประกอบการ
กิจกรรม : -วิเคราะห์ Case Study (โดยเอกสาร)
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ Powerpoint
-เอกสารประกอบการสอน และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ
-นำเสนองานการค้นคว้าของนักศึกษา
-สอบย่อยเก็บคะแนน

ทฤษฏี : การพัฒนาและประเมินโอกาสในการประกอบการ
-ความหมายของหลักการประกอบธุรกิจสมัยใหม่, ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประกอบธุรกิจ, การเลือกทำเลที่ตั้งสถานประกอบธุรกิจ


กิจกรรม : -วิเคราะห์ Case Study (โดยเอกสาร)
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ Powerpoint
-เอกสารประกอบการสอน และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ
-นำเสนองานการค้นคว้าของนักศึกษา

ทฤษฏี : การพัฒนาและประเมินโอกาสในการประกอบการ
-ความสำคัญของเงินทุนและแหล่งที่มาของเงินทุน
-ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
-การบริหารการเงินส่วนบุคคล


กิจกรรม : -การใช้ Plan Your Money Boardgame
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ Powerpoint
-เอกสารประกอบการสอน และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ

ทฤษฏี : การพัฒนาและประเมินโอกาสในการประกอบการ
-ทิศทางและแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค


กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ Powerpoint
-เอกสารประกอบการสอน และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ
-การทำกิจกรรมกลุ่ม
-สอบย่อยเก็บคะแนน

ทฤษฏี + ปฎิบัติ : แผนการพัฒนาสําหรับธุรกิจใหม่
Business Model Canvas

กิจกรรม : -การเขียน BMC ธุรกิจของตนเอง

สอบกลางภาคเรียน 1/2563
กิจกรรม : -

ทฤษฏี + ปฎิบัติ : แผนการพัฒนาสําหรับธุรกิจใหม่
Business Model Canvas (ต่อ)


กิจกรรม : - การเข้าสัมภาษณ์ผู้ประกอบการจริงเพื่อถอดบทเรียน BMC ของธุรกิจตัวอย่าง

ทฤษฏี + ปฎิบัติ : แผนการพัฒนาสําหรับธุรกิจใหม่
Business Model Canvas (ต่อ)


กิจกรรม : -การสรุป BMC ของผู้ประกอบการที่ตนเองได้ไปสัมภาษณ์
-สอบย่อยเก็บคะแนน

ทฤษฏี + ปฎิบัติ : แผนการพัฒนาสําหรับธุรกิจใหม่
Business Model Canvas (ต่อ)

กิจกรรม : -การนำเสนอผลงาน BMC ของธุรกิจตนเองให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ

ทฤษฏี : แผนการพัฒนาสําหรับธุรกิจใหม่
-แผนธุรกิจเบื้องต้น
-ความหมายของแผนธุรกิจ
-ความสําคัญของแผนธุรกิจ
-วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนธุรกิจ , องค์ประกอบของแผน


กิจกรรม : -การจัดทำ Business Plan

ทฤษฏี + ปฎิบัติ : แผนการพัฒนาสําหรับธุรกิจใหม่ (ต่อ)
- หลักและวิธีการเขียนแผนธุรกิจ
-ลักษณะของแผนธุรกิจที่ดี
-แผนการตลาด
-แผนการเงินและการบัญชี

กิจกรรม : -การจัดทำ Business Plan

ทฤษฏี + ปฎิบัติ : แผนการพัฒนาสําหรับธุรกิจใหม่ (ต่อ)
-แผนการจัดการ
-แผนการผลิต

กิจกรรม : -การจัดทำ Business Plan

ทฤษฏี + ปฎิบัติ : บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ร่วมทุนที่เกิดขึ้นในธุรกิจใหม่
ทฤษฏี + ปฎิบัติ : กระบวนการของการสร้างกิจการประเด็นที่สําคัญอื่นในการจัดการของผู้ประกอบการ
ทฤษฏี : จริยธรรมของการเป็นผู้ประกอบการ


กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ Powerpoint
-เอกสารประกอบการสอน และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ
-การทำกิจกรรมกลุ่ม

สอบปลายภาคเรียน 1/2563
กิจกรรม : -

อาจารย์ผู้สอน