รายละเอียด

กลวิธีการเขียนรายงานและการนำเสนอ / Report writing and Pressentation

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC202
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กลวิธีการเขียนรายงานและการนำเสนอ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Report writing and Pressentation
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

สัปดาห์แรก นักศึกษาพบกันที่ห้องสมุด ชั้น 4  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  84  พรรษา  

* นักศึกษาทุกคนโปรดใส่แมส และล้างมือด้วยแอลกอฮอลก่อนขึ้นอาคาร

รายวิชา - กลวิธีการเขียนรายงานและการนำเสนอ

อาจารย์ผู้สอน