รายละเอียด

การเพิ่มผลผลิต / Productivity

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA221
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเพิ่มผลผลิต
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Productivity
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การเพิ่มผลผลิต

- แนะนำรายวิชา
- ทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต
กิจกรรม : - บรรยาย
- แผนภาพความคิด

บทที่ 1 การเพิ่มผลผลิตในองค์กร
- ความเป็นมาของการเพิ่มผลผลิตในองค์กร
- ความหมายของการเพิ่มผลผลิตในองค์กร
- แนวคิดของการเพิ่มผลผลิตในองค์กร
- การพัฒนาการเพิ่มผลผลิตของไทย
กิจกรรม : - บรรยาย

บทที่ 2 องค์ประกอบการเพิ่มผลผลิต
- องค์ประกอบการเพิ่มผลผลิต
กิจกรรม : - บรรยาย
- มอบหมายงาน

บทที่ 3 เทคนิคและเครื่องมือเพื่อการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตในองค์การ
- เทคนิคการปรับปรุงงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต
กิจกรรม : - บรรยาย
- กิจกรรมกลุ่ม
- นำเสนอ
- วิจารณ์

บทที่ 3 เทคนิคและเครื่องมือเพื่อการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตในองค์การ
- เครื่องมือการปรับปรุงงานเพื่อการเพิ่มผลผลิตขั้นพื้นฐาน
- กิจกรรมเพื่อความปลอดภัย
- วงจร PDCA
- กิจกรรมข้อเสนอแนะ
- กิจกรรม QCC
กิจกรรม : - บรรยาย
- กิจกรรมกลุ่ม
- นำเสนอ
- วิจารณ์

บทที่ 3 เทคนิคและเครื่องมือเพื่อการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตในองค์การ
- เครื่องมือการปรับปรุงงานเพื่อการเพิ่มผลผลิตขั้นสูง
กิจกรรม : - บรรยาย
- วิจารณ์
- กรณีศึกษา

บทที่ 3 เทคนิคและเครื่องมือเพื่อการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตในองค์การ
- เครื่องมือการปรับปรุงงานเพื่อการเพิ่มผลผลิตขั้นสูง
กิจกรรม : - บรรยาย
- กรณีศึกษา
- บูรณาการโดยให้นักศึกษาทำโครงการในคณะฯ โดยการนำเทคนิคและเครื่องมือมาปรับปรุง

บทที่ 4 การเพิ่มผลผลิตโดยบุคลากร
- การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
- การมีส่วนร่วมของบุคลากร
- หลักการจัดกิจกรรมกลุ่ม
- การสร้างบรรยากาศความร่วมมือ
- การสื่อสารให้ทั่วถึงและสร้างความเข้าใจที่ดี
- การพัฒนาบุคลากร
กิจกรรม : - บรรยาย
- กิจกรรมกลุ่ม
- นำเสนอ
- วิจารณ์

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 5 การเพิ่มผลผลิตโดยเทคโนโลยี
- องค์ประกอบของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิต
- หลักการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร
- ส่วนประกอบของหุ่นยนต์
- ประโยชน์และปัญหาของการเพิ่มของการเพิ่มผลผลิตโดยเทคโนโลยี
กิจกรรม : - บรรยาย
- กิจกรรมกลุ่ม
- นำเสนอ
- วิจารณ์

บทที่ 6 หลักการบริหารเพื่อการเพิ่มผลผลิต
- หลักการเพิ่มคุณค่าที่ปัจจัยการผลิตคงที่
- หลักการลดปัจจัยการผลิตแต่คุณค่าคงที่
- หลักการบริหารต้นทุนให้ลดลงแต่ได้ผลผลิตที่มีคุณค่าเท่าเดิม
กิจกรรม : - บรรยาย
- นำเสนอ
- วิจารณ์

บทที่ 7 ผลที่ได้รับจากการเพิ่มผลผลิต
- ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเพิ่มผลผลิตในลักษณะกำไร
- ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเพิ่มผลผลิตในลักษณะงาน
- ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเพิ่มผลผลิตในลักษณะความมั่นคงและ ค่าจ้าง
- ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเพิ่มผลผลิตในลักษณะคุณภาพสินค้าและบริการ
- ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเพิ่มผลผลิตในลักษณะภาษีและรายรับอื่น ๆ
กิจกรรม : - บรรยาย
- นำเสนอ
- วิจารณ์

บทที่ 8 การวัดการเพิ่มผลผลิต
- ความหมายการเพิ่มผลผลิตและอัตราผลผลิต
- ประเภทของอัตราผลผลิต
- วงจรของการเพิ่มผลผลิต
- การวัดการเพิ่มผลผลิต
กิจกรรม : - บรรยาย
- วิจารณ์
- มอบหมายงาน

บทที่ 9 การประยุกต์ใช้หลักการเพิ่มผลผลิตในชีวิตประจำวัน
- การประยุกต์ใช้หลักการเพิ่มผลผลิตในชีวิตประจำวัน
- การเพิ่มผลผลิตกับเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมไทย
- การเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน และระบบชาญฉลาด
กิจกรรม : - บรรยาย
- วิจารณ์
- มอบหมายงาน

ปฏิบัติงานกลุ่ม
กิจกรรม : กิจกรรมกลุ่ม

รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่ม
กิจกรรม : - นำเสนอ
- วิจารณ์

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน