รายละเอียด

การสื่อสารภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ / English Communication and Information Technology

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC118
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การสื่อสารภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English Communication and Information Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นศ.คะ เราเจอกันออนไลน์นะคะ

รายวิชา - การสื่อสารภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course Introduction
Unit 1 : Computer Application
กิจกรรม : - อธิบายรายวิชา รูปแบบการเรียนการสอน และการประเมินผล
- บรรยาย โดยใช้ Power Point ประกอบการสอน พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
- การเรียนรู้แบบร่วมมือ (co-operative learning)
- ให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัด
- มอบหมายงานรายบุคคล

Unit 1 : Computer Application
กิจกรรม : - บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
- ฝึกปฏิบัติด้านภาษาผ่านสื่อ ICT
- อภิปรายซักถาม

Unit 2 : Basic Parts of Computers
กิจกรรม :  บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
 ฝึกปฏิบัติด้านภาษาผ่านสื่อ ICT
 อภิปรายซักถาม

Unit 3 : Hardware – Input devices
กิจกรรม :  บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
 ฝึกปฏิบัติด้านภาษาผ่านสื่อ ICT
 อภิปรายซักถาม

Unit 4 : Hardware – Output devices
กิจกรรม :  บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
 ฝึกปฏิบัติด้านภาษาผ่านสื่อ ICT
 อภิปรายซักถาม

Unit 5: System Software
กิจกรรม :  บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
 ฝึกปฏิบัติด้านภาษาผ่านสื่อ ICT
 อภิปรายซักถาม

Unit 6: Application Software –
Word Processors

กิจกรรม :  บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
 ฝึกปฏิบัติด้านภาษาผ่านสื่อ ICT
 อภิปรายซักถาม

Revision
กิจกรรม :  บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
 ฝึกปฏิบัติด้านภาษาผ่านสื่อ ICT
 อภิปรายซักถาม

Midterm Examination
กิจกรรม :  บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
 ฝึกปฏิบัติด้านภาษาผ่านสื่อ ICT
 อภิปรายซักถาม

Unit 7: Application Software –
Spreadsheets and Databases

กิจกรรม :  บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
 ฝึกปฏิบัติด้านภาษาผ่านสื่อ ICT
 อภิปรายซักถาม

Unit 8: Application Software –
Power Point Presenting Program
And Excel


กิจกรรม :  บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
 ฝึกปฏิบัติด้านภาษาผ่านสื่อ ICT
 อภิปรายซักถาม

Unit 9: Internet and Email
กิจกรรม :  บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
 ฝึกปฏิบัติด้านภาษาผ่านสื่อ ICT
 อภิปรายซักถาม

Unit 10: Web Application
กิจกรรม :  บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
 ฝึกปฏิบัติด้านภาษาผ่านสื่อ ICT
 อภิปรายซักถาม

Unit 11: Social Networks and
Ettiquettes

กิจกรรม :  บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
 ฝึกปฏิบัติด้านภาษาผ่านสื่อ ICT
 อภิปรายซักถาม

Students’ Presentation
กิจกรรม :  บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
 ฝึกปฏิบัติด้านภาษาผ่านสื่อ ICT
 อภิปรายซักถาม

Students’ Presentation
กิจกรรม :  บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
 ฝึกปฏิบัติด้านภาษาผ่านสื่อ ICT
 อภิปรายซักถาม

Revision and Wrap-up


สัปดาห์ที่ 18 Final Examination 3 Hours
กิจกรรม :  บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
 ฝึกปฏิบัติด้านภาษาผ่านสื่อ ICT
 อภิปรายซักถาม

อาจารย์ผู้สอน