รายละเอียด

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร (SEC 07) / Physics Laboratory 1 for Engineers SEC 07

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร (SEC 07)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Physics Laboratory 1 for Engineers SEC 07
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

FUNSC102 Physics Laboratory 1 for Engineers
กลุ่มเรียน FUNSC101_SEC_01  วศ.บ.ยธ(4ปี).1 
วันจันทร์ เวลา 13:00-16:00 น.  ห้องเรียน ศท.205
อาจารย์ผู้สอน อ.นิวัติ  จันต๊ะมา 
Tel.0841703240
email : niwat_jhuntama@rmutl.ac.th

https://web.facebook.com/niwat.jhuntama.3

Scan me!

Microsoft Team link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae86d3b0de3d3453ebd7c22ddd33e745d%40thread.tacv2/conversations?groupId=ae2c8277-e4d1-4022-b271-c07adeceb834&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร (SEC 07)

ชี้แจงการเรียนการสอน

อธิบายการใช้เครื่องมือปฏิบัติการต่างๆ 

ทดสองปฏิบัติการครั้งที่  1

ทดสองปฏิบัติการครั้งที่ 2

ทดสองปฏิบัติการครั้งที่ 3

ทดสองปฏิบัติการครั้งที่ 4

ทดสองปฏิบัติการครั้งที่ 5

สัปดาห์ สอบกลางภาค

ทดสองปฏิบัติการครั้งที่ 6

ทดสองปฏิบัติการครั้งที่ 7

ทดสองปฏิบัติการครั้งที่ 8

ทดสองปฏิบัติการครั้งที่ 9

ทดสองปฏิบัติการครั้งที่ 10

ทดสองปฏิบัติการครั้งที่ 11

ทดสองปฏิบัติการครั้งที่ 12

ทดสองปฏิบัติการครั้งที่ 13

สัปดาห์ สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน