รายละเอียด

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร (SEC 01) / Physics Laboratory 1 for Engineers SEC 01

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 3 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร (SEC 01)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Physics Laboratory 1 for Engineers SEC 01
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

FUNSC102 Physics Laboratory 1 for Engineers
กลุ่มเรียน FUNSC101_SEC_01  วศ.บ.กผ.1  (ภาคปกติ)
วันจันทร์ เวลา 8:00-11:00 น.  ห้องเรียน ศท.205
อาจารย์ผู้สอน อ.นิวัติ  จันต๊ะมา 
Tel.0841703240
email : niwat_jhuntama@rmutl.ac.th

https://web.facebook.com/niwat.jhuntama.3

Scan me!

Microsoft Teams links:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a60468b5d93954cf88fe9e088fd9e7c86%40thread.tacv2/conversations?groupId=1a3c9cc9-72a0-4d26-b5d5-8f51784075cb&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร (SEC 01)

ชี้แจงการเรียนการสอน

อธิบายการใช้เครื่องมือปฏิบัติการต่างๆ 

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 1

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 2

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 3

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 4

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 5

สัปดาห์ สอลกลางภาค

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 6

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 7

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 8

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 9

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 10

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 11

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 12

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 13

สัปดาห์ สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน