รายละเอียด

การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางคำนวณขั้นสูง / Implementation of Advanced Spreadsheet

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS807
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางคำนวณขั้นสูง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Implementation of Advanced Spreadsheet
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางคำนวณขั้นสูง

ทบทวนการใช้โปรแกรมตารางคานวณ - ส่วนประกอบของโปรแกรมตารางคานวณ - การจัดการแผ่นงาน -การป้อน/แก้ไข/ย้าย/ลบข้อมูล/ข้อความ - การจัดรูปแบบข้อมูล/ข้อความ

การสร้างและการใช้งานสูตรเพื่อการคานวณ - รูปแบบการคานวณในโปรแกรมตารางคานวณ - ตัวดาเนินการที่ใช้ในการคานวณ การเชื่อมโยงสูตร การดูข้อผิดพลาดของสูตรคานวณ การแก้ไขข้อผิดพลาดของสูตร ฟังก์ชันการทางานกับตัวเลข - การใช้ฟังก์ชันด้านคณิตศาสตร์

ฟังก์ชันการทางานกับตัวเลข - การใช้ฟังก์ชันด้านการเงิน ฟังก์ชันการทางานกับวันที่ - การใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่

การทำงานกับข้อความ - การใช้ฟังก์ชันจัดการกับข้อความ - การเรียงลาดับข้อมูล - การกรองข้อมูล

การดำเนินงานกับข้อมูลทางสถิติ - การสร้างข้อมูลทางสถิติ - การใช้ฟังก์ชันทางสถิติ

การตรวจสอบข้อมูลตามเงื่อนไข - การใช้ฟังก์ชัน if - การใช้ฟังก์ชันการค้นหาและอ้างอิง

ทบทวนบทเรียน เพื่อเตรียมตัวสอบกลางภาคเรียน

การสร้างตาราง pivot - การสร้าง pivot table - การสร้าง pivot chart - การพยากรณ์แนวโน้มด้วยการใช้ pivot

การสร้างกราฟ - การสร้างกราฟรูปแบบต่าง ๆ จากข้อมูล - การเปลี่ยนขนาด การแก้ไข และการปรับรายละเอียดของกราฟ

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ what-if

การกาหนดค่าการรักษาความปลอดภัยของเซลล์ ชีท และไฟล์

การสร้างและการรันมาโคร

ทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบปลายภาคเรียน

อาจารย์ผู้สอน