รายละเอียด

การสร้างสื่อผสม / Multimedia Authoring

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS905
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การสร้างสื่อผสม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Multimedia Authoring
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การสร้างสื่อผสม

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสื่อผสม
- ความหมายของสื่อผสม
- ความสำคัญของสื่อผสม
- องค์ประกอบของสื่อผสม
- ตัวอย่างของสื่อผสม
- หลักการออกแบบสื่อผสม

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมกับยกตัวอย่างสื่อผสม และให้นักศึกษาสืบค้นสื่อผสมที่น่าสนใจ

บทที่ 2 การแทรกข้อความ
- หลักการแทรกข้อความในสื่อผสม
- หลักการออกแบบข้อความ

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมกับให้นักศึกษาลองออกแบบข้อความ

บทที่ 2 การแทรกข้อความ (ต่อ)
- หลักการเขียนภาษาให้ถูกต้อง
- การแปลความหมายจากข้อความ

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมกับให้นักศึกษาลองเขียนและแปลความหมายจากข้อความ

บทที่ 3 การแทรกภาพนิ่ง
- หลักการแทรกรูปภาพในสื่อผสม
- ศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับภาพในคอมพิวเตอร์
- การปรับแต่งรูปภาพเพื่อสื่อผสม

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมกับสาธิตให้นักศึกษาปฏิบัติตามในเครื่องคอมพิวเตอร์

บทที่ 3 การแทรกภาพนิ่ง (ต่อ)
- ฟอร์แมตของรูปภาพ
- การปรับแต่งรูปภาพเพื่อสื่อผสม (ต่อ)

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมกับสาธิตให้นักศึกษาปฏิบัติตามในเครื่องคอมพิวเตอร์

บทที่ 3 การแทรกภาพนิ่ง (ต่อ)
- โมเดลสี
- จิตวิทยาการใช้สีในสื่อผสม
- การปรับแต่งรูปภาพเพื่อสื่อผสม (ต่อ)

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมกับสาธิตให้นักศึกษาปฏิบัติตามในเครื่องคอมพิวเตอร์

บทที่ 3 การแทรกภาพนิ่ง (ต่อ)
- เทคนิคการปรับแต่งภาพให้น่าสนใจ
- การสร้างอักษรสองมิติและสามมิติ

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมกับสาธิตให้นักศึกษาปฏิบัติตามในเครื่องคอมพิวเตอร์

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 4 การแทรกภาพเคลื่อนไหว
- ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหว
- หลักการใช้ภาพเคลื่อนไหวในงานสื่อผสม
- การสืบค้นภาพเคลื่อนไหว

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมกับสาธิตให้นักศึกษาปฏิบัติตามในเครื่องคอมพิวเตอร์

บทที่ 4 การแทรกภาพเคลื่อนไหว (ต่อ)
- การออกแบบภาพเคลื่อนไหว
- การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมกับสาธิตให้นักศึกษาปฏิบัติตามในเครื่องคอมพิวเตอร์

บทที่ 5 การแทรกเสียง
- ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับเสียง
- ฟอร์แมตของเสียง
- หลักการแทรกเสียงในสื่อผสม
- การตัดต่อและบันทึกเสียง

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมกับสาธิตให้นักศึกษาปฏิบัติตามในเครื่องคอมพิวเตอร์

บทที่ 6 การแทรกวีดีโอ
- ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับวีดีโอ
- ฟอร์แมตของวีดีโอ
- หลักการแทรกวีดีโอในสื่อผสม
- การสร้างและตัดต่อวีดีโอ

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมกับสาธิตให้นักศึกษาปฏิบัติตามในเครื่องคอมพิวเตอร์

บทที่ 7 การผลิตสื่อผสมเพื่อการนำเสนอ
- การวิเคราะห์และออกแบบการผลิตสื่อผสม
- การจัดเตรียมเนื้อหาเพื่อผลิตสื่อผสม
- การออกแบบและสร้างสื่อผสม

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมกับสาธิตให้นักศึกษาปฏิบัติตามในเครื่องคอมพิวเตอร์

บทที่ 8 การผลิตสื่อผสมแบบออนไลน์
- การวิเคราะห์และออกแบบการผลิตสื่อผสมแบบออนไลน์
- การจัดเตรียมเนื้อหาเพื่อผลิตสื่อผสมแบบออนไลน์
- การออกแบบและสร้างสื่อผสมแบบออนไลน์
- การใช้ระบบจัดการเนื้อหาแบบออนไลน์

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมกับสาธิตให้นักศึกษาปฏิบัติตามในเครื่องคอมพิวเตอร์

บทที่ 9 การออกแบบและสร้างอินโฟกราฟิก
- ความหมายของอินโฟกราฟิก
- หลักการออกแบบอินโฟกราฟิก
- ปฏิบัติการสร้างอินโฟกราฟิก

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมกับสาธิตให้นักศึกษาปฏิบัติตามในเครื่องคอมพิวเตอร์

ทบทวนเนื้อหา และตอบคำถามปัญหาข้อสงสัย
กิจกรรม : บรรยาย พร้อมกับสาธิตให้นักศึกษาปฏิบัติตามในเครื่องคอมพิวเตอร์

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน