รายละเอียด

โครงงานวิศวกรรมเหมืองแร่ / Mining Engineering Project

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGMN118
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงงานวิศวกรรมเหมืองแร่
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mining Engineering Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - โครงงานวิศวกรรมเหมืองแร่

บรรยายเกี่ยวกับการค้นคว้าบทความ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานทางวิศวกรรมเครื่องกล การตั้งชื่อโครงงาน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ถาม - ตอบ และมอบหมายงาน
โดยใช้สื่อ Power Point

ศึกษาเกี่ยวกับ วิธีการเขียนรายงาน ความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ขั้นตอนและแผนการดาเนินงาน การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ถาม - ตอบ และมอบหมายงาน
โดยใช้สื่อ Power Point

ศึกษาเกี่ยวกับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานความก้าวหน้า และการนาเสนอโครงงาน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ถาม - ตอบ และมอบหมายงาน
โดยใช้สื่อ Power Point

นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อกำหนดหัวข้อ ขอบเขตของโครงการ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ถาม - ตอบ และมอบหมายงาน
โดยใช้สื่อ Power Point

รายงานความก้าวหน้าของโครงการ
กิจกรรม : บรรยาย และนำเสนอ ความก้าวหน้าของโครงการ
โดยใช้สื่อ Power Point

รายงานความก้าวหน้าของโครงการ
กิจกรรม : บรรยาย และนำเสนอ ความก้าวหน้าของโครงการ
โดยใช้สื่อ Power Point

รายงานความก้าวหน้าของโครงการ
กิจกรรม : บรรยาย และนำเสนอ ความก้าวหน้าของโครงการ
โดยใช้สื่อ Power Point

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

รายงานความก้าวหน้าของโครงการ
กิจกรรม : บรรยาย และนำเสนอ ความก้าวหน้าของโครงการ
โดยใช้สื่อ Power Point

รายงานความก้าวหน้าของโครงการ
กิจกรรม : บรรยาย และนำเสนอ ความก้าวหน้าของโครงการ
โดยใช้สื่อ Power Point

รายงานความก้าวหน้าของโครงการ
กิจกรรม : บรรยาย และนำเสนอ ความก้าวหน้าของโครงการ
โดยใช้สื่อ Power Point

รายงานความก้าวหน้าของโครงการ
กิจกรรม : บรรยาย และนำเสนอ ความก้าวหน้าของโครงการ
โดยใช้สื่อ Power Point

รายงานความก้าวหน้าของโครงการ
กิจกรรม : บรรยาย และนำเสนอ ความก้าวหน้าของโครงการ
โดยใช้สื่อ Power Point

รายงานความก้าวหน้าของโครงการ
กิจกรรม : บรรยาย และนำเสนอ ความก้าวหน้าของโครงการ
โดยใช้สื่อ Power Point

เตรียมสอบโครงการวิศวกรรมเหมืองแร่ ครั้งที่ 1
กิจกรรม : บรรยาย และนำเสนอ โครงการ
โดยใช้สื่อ Power Point

เตรียมสอบโครงการวิศวกรรมเหมืองแร่ ครั้งที่ 2
กิจกรรม : บรรยาย และนำเสนอ โครงการ
โดยใช้สื่อ Power Point

สอบโครงการวิศวกรรมเหมืองแร่
กิจกรรม : บรรยาย และนำเสนอ โครงการ
โดยใช้สื่อ Power Point

อาจารย์ผู้สอน