รายละเอียด

กลศาสตร์วิศวกรรม / Engineering Mechanics

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDCC824
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กลศาสตร์วิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Mechanics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - กลศาสตร์วิศวกรรม

หน่วยที่ 1 หลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์
1.1 ระบบหน่วย SI
1.2 พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับกลศาสตร์วิศวกรรม
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการสอน
2. PowerPoint
3. แบบฝึกหัด

หน่วยที่ 1 หลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์
1.3 หลักการเบื้องต้น นิยาม
และแนวคิดพื้นฐาน
1.4 ความสำคัญของกลศาสตร์และความสัมพันธ์
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการสอน
2. PowerPoint
3. แบบฝึกหัด

หน่วยที่ 2 แรงและโมนต์ของแรง ระบบแรงและผลลัพธ์ของระบบแรง การสมดุลและการเขียนแผนภาพอิสระ
2.1 ความรู้พื้นฐานของแรง เวกเตอร์แรง
2.2 ระบบแรงและโมเมนต์
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการสอน
2. PowerPoint
3. แบบฝึกหัด

หน่วยที่ 2 แรงและโมนต์ของแรง ระบบแรงและผลลัพธ์ของระบบแรง การสมดุลและการเขียนแผนภาพอิสระ
2.3 ผลลัพธ์ของระบบแรง สมดุลของอนุภาค
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการสอน
2. PowerPoint
3. แบบฝึกหัด

หน่วยที่ 2 แรงและโมนต์ของแรง ระบบแรงและผลลัพธ์ของระบบแรง การสมดุลและการเขียนแผนภาพอิสระ
2.4 การสมดุลและการเขียนแผนภาพอิสระ
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการสอน
2. PowerPoint
3. แบบฝึกหัด

หน่วยที่ 3 กฎข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนต์ตัม
3.1 การสภาพสมดุล

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการสอน
2. PowerPoint
3. แบบฝึกหัด

หน่วยที่ 3 กฎข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนต์ตัม
3.2 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
3.3 กฎความโน้มถ่วงสากล
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการสอน
2. PowerPoint
3. แบบฝึกหัด

หน่วยที่ 3 กฎข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนต์ตัม
3.4 ความสมดุลของอนุภาค
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการสอน
2. PowerPoint
3. แบบฝึกหัด

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

หน่วยที่ 4 แรงภายใต้ของไหลที่อยู่นิ่งแรงในชิ้นส่วนของโครงสร้าง
4.1 ความเสียดทานและแรงภายใน
4.2 การวิเคราะห์โครงสร้าง
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการสอน
2. PowerPoint
3. แบบฝึกหัด

หน่วยที่ 4 แรงภายใต้ของไหลที่อยู่นิ่งแรงในชิ้นส่วนของโครงสร้าง
4.3 สมดุลของวัตถุแข็งแกร่ง

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการสอน
2. PowerPoint
3. แบบฝึกหัด

หน่วยที่ 5 โครงกรอบและเครื่องจักรกลคิเนแมติกส์
5.1 หลักการเบื้องต้นการหมุน
5.2 การวิเคราะห์การเคลื่อนที่แบบสัมบูรณ์
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการสอน
2. PowerPoint
3. แบบฝึกหัด

หน่วยที่ 5 โครงกรอบและเครื่องจักรกลคิเนแมติกส์
5.3 การวิเคราะห์การเคลื่อนที่แบบสัมพัทธ์แบบแกนอ้างอิงเคลื่อนที่หมุน

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการสอน
2. PowerPoint
3. แบบฝึกหัด

หน่วยที่ 6 คิเนติกส์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง
6.1 การเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงของอนุภาค
6.2 การเคลื่อนที่ของอนุภาคแบบขึ้นต่อกัน
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการสอน
2. PowerPoint
3. แบบฝึกหัด

หน่วยที่ 6 คิเนติกส์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง
6.3 การเคลื่อนที่ของอนุภาคในระนาบ
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการสอน
2. PowerPoint
3. แบบฝึกหัด

หน่วยที่ 6 คิเนติกส์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง
6.4ความสัมพันธ์ทางกราฟิกของปริมาณ

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการสอน
2. PowerPoint
3. แบบฝึกหัด

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน