รายละเอียด

การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมเหมืองแร่ / Basic Mining Engineering Training

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGMN101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมเหมืองแร่
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Basic Mining Engineering Training
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมเหมืองแร่

ปฐมนิเทศ
1. ความจำเป็นที่ต้องเรียนวิชาฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
2. ขอบข่ายของเนื้อหาวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
3. แนวทางในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้วิชาฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือวัด
- บรรทัดเหล็ก
- คาลิปเปอร์
- เวอร์เนียร์
- ไมโครมิเตอร์
- ฉาก
- ใบวัดมุมและบรรทัดวัดมุมสากล
- นาฬิกาวัด
- เกจ

กิจกรรม : 1. ผู้สอนนำอภิปรายถึงความจำเป็นในการเรียนวิชาฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมเหมืองแร่
2. ผู้สอนอธิบายขอบข่ายของสาระการเรียนรู้วิชา
3. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาวิชา
4. ผู้สอนอธิบายวิธีการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้
5. ผู้สอนสาธิตวิธีการวัดชิ้นงานและอ่านค่าจากเวอร์เนียร์
6. ผู้สอนมอบหมายงานให้นักศึกษาปฏิบัติการวัดชิ้นงานและอ่านค่าของเวอร์เนียร์ที่วัดได้
* ใช้สื่อ Power Point ประกอบการบรรยายและเครื่องมือวัดจริง

เวอร์เนียร์ (Vernier)
1. ชนิดของเวอร์เนียร์
2. หน้าที่และส่วนประกอบของเวอร์เนียร์
3. หลักการแบ่งสเกลเวอร์เนียนร์ ระบบเมตริก ค่าความละเอียด 1/10, 1/20,1/50 มม.
4. หลักการแบ่งสเกลเวอร์เนียร์ระบบอังกฤษค่าความละเอียด 1/128, 1/1000 นิ้ว
5. การอ่านค่าความละเอียดในการวัดของเวอร์เนียร์ได้
6. วิธีการใช้งานของเวอร์เนียร์
7. วิธีการบำรุงรักษาเวอร์เนียร์

เครื่องเจียระไนลับคมตัด และงานลับเครื่องมือตัด
1. ชนิดของเครื่องเจียระไนลับคมตัด
2. ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องเจียระไรลับคมตัด
3. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเจียระไนลับคมตัด
4. ขั้นตอนการทำงานของเครื่องเจียระไนลับคมตัด
5. การบำรุงรักษาเครื่องเจียระไนลับคมตัด
6. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจียระไนลับคมตัด
7. ปฏิบัติการลับมีดกลึงปาดหน้าขวา

กิจกรรม : เวอร์เนียร์ (Vernier)
1. ผู้สอนบรรยาย ถาม - ตอบ เกี่ยวกับชนิด หน้าที่ และหลักการใช้งานของเวอร์เนียร์
2. ผู้สอนสาธิตวิธีการวัดชิ้นงานและการอ่านค่าจากเวอร์เนียร์
3. ผู้สอนมอบหมายงานให้นักศึกษาปฏิบัติการวัดชิ้นงาน และอ่านค่าของเวอร์เนียนร์ที่วัดได้
4. ผู้สอนมอบหมายให้ทำรายงานเรื่องเครื่องจักรกลพื้นฐานใน
โรงงานอุตสาหกรรม และนำเสนอหน้าชั้นเรียน
* ใช้สื่อ Power Point และของจริงประกอบการสาธิตและบรรยาย

เครื่องเจียระไนลับคมตัด และงานลับเครื่องมือตัด
1. ผู้สอนบรรยาย ถาม - ตอบ เกี่ยวกับชนิด หน้าที่ และหลักการใช้งานเครื่องเจียระไนลับคมตัด
2. ผู้สอนสาธิตวิธีการเจียระไนลับคมตัดชิ้นงาน
3. ผู้สอนมอบหมายงานให้นักศึกษาปฏิบัติการเจียระไนลับคมตัดลับมีดกลึง
* ใช้สื่อ Power Point และของจริงประกอบการสาธิตและบรรยาย

เครื่องเจียระไนลับคมตัด และงานลับเครื่องมือตัด (ต่อ)
1. วิธีการลับคมตัด และงานลับคมตัดแบบต่าง ๆ
2. ปฏิบัติการลับมีดกลึงปอกขวา
3. ปฏิบัติการลับมีดไสผิวราบ
4. ปฏิบัติการลับมีดไสตกร่องบ่าฉาก
5. ปฏิบัติการลับดอกสว่าน

กิจกรรม : 1. ผู้สอนบรรยาย ถาม - ตอบ เกี่ยวกับการเจียระไนลับคมตัดและงานลับเครื่องมือตัด
2. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนการลับมีดกลึง โดยใช้สือบจากมีดกลึงตัวอย่างที่ทำจากไม้ประกอบการบรรยาย
3. ผู้สอนสาธิตการปฏิบัติงาน ซึ่งได้แก่การลับมีดกลึง การลับมีดไสลากรลับดอกสว่าน
* ใช้สื่อ Power Point ชิ้นงานตัวอย่างที่ทำจากไม้และของจริง ประกอบการสาธิตและบรรยาย

เครื่องเลื่อยกลและงานเลื่อย
1. ชนิดของเครื่องเลื่อยกล
2. ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องเลื่อยกล
3. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องเลื่อยกล
4. ขั้นตอนการใช้เครื่องเลื่อยกล
5. การบำรุงรักษาเครื่องเลื่อยกล
6. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเลื่อยกล
7. ปฏิบัติการตัดเหล็กกลมด้วยเครื่องเลื่อยกลแบบชัก
8. ปฏิบัติการตัดเหล็กเหลี่ยมด้วยเครื่องเลื่อยกลแบบชัก

กิจกรรม : 1. ผู้สอนบรรยาย ถาม - ตอบ
2. ผู้สอนสาธิตการปฏิบัติงาน เลื่อยและเตรียมพร้อมสำหรับผู้เรียนลงมือปฏิบัตินากรตัดชิ้นงานจริง
* ใช้สื่อ Power Point และของจริง ประกอบการสาธิตและบรรยาย

เครื่องเจาะและงานเจาะ งานรีมเมอร์ งานตัดเกลียว
1. ชนิดของเครื่องเจา
2. ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องเจาะ
3. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องเจาะ
4. ขั้นตอนการทำงานของเครื่องเจาะ
5. การคำนวณความเร็ซในงานเจาะ
6. การบำรุงรักษาเครื่องเจาระ
7. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจาะ
8. การร่างแบบงานเจาะ
9. การเจาะรู
10. การผายปากรูเป็นบ่าฉากและผายรูเป็นมุม
11. การตาปเกรียว
12. การรีมเมอร์
13. ปฏิบัติงานเจาะ ผายปากรู งานตาปเกลียว

กิจกรรม : 1. ผู้สอนบรรยาย ถาม - ตอบ เกี่ยวกับชนิด หน้าที่ และหลักการใช้งาน เครื่องกลึงและงานกลึง
2. ผู้สอนการสาธิตวิธีการดกลึง
3. ผู้สอนมอบหมายงานให้นักศึกษาปฏิบัติตามใบงานที่กำหนด
* ใช้สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ โปรกแกรมFlip Album 6 Pro และของจริง ประกอบการสาธิตและบรรยาย

เครื่องกลึงและงานกลึง (ต่อ)
1. การกลึงปอก
2. การกลึงเกลียวสามเหลี่ยม
3. ปฏิบัติงานกลึงชิ้นงานตามใบงานที่กำหนด

กิจกรรม : 1. ผู้สอนการสาธิตวิธีการดกลึง
2. ผู้สอนมอบหมายงานให้นักศึกษาปฏิบัติตามใบงานที่กำหนด
* ใช้สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Flip Album 6 Pro และของจริง ประกอบการสาธิตและบรรยาย

เครื่องกัดและงานกัด
1. ชนิดของเครื่องกัด
2. ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องกัด
3. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องกัด
4. ขั้นตอนการทำงานของเครื่องกัด
5. การคำนวณความเร็วในงานกัด
6. การบำรุงรักษาเครื่องกัด
7. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องกัด
8. ปฏิบัติงานกัดชิ้นงานตามใบงานที่กำหนด

กิจกรรม : 1. ผู้สอนบรรยาย ถาม - ตอบ เกี่ยวกับชนิด หน้าที่ และหลักการใช้งาน เครื่องกัดและงานกัด
2. ผู้สอนการสาธิตเกี่ยวกับเครื่องกัดตั้ง
3. ผู้สอนมอบหมายงานให้นักศึกษาปฏิบัติตามใบงานที่กำหนด
* ใช้สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ โปรกแกรมFlip Album 6 Pro และของจริง

สัปดาห์สอบกลางภาค
กิจกรรม :

งานตะไบ
1. ความหมายของตะไบ
2. ชนิดของตะไบ
3. วิธีการใช้ตะไบ
4. ปฏิบัติการตะไบชิ้นงานตามใบงานที่กำหนด

กิจกรรม : 1. ผู้สอนบรรยาย ถาม - ตอบ ตะไบ
2. ผู้สอนทำการสาธิตวิธีการตะไบและลักษณะท่าทางที่ถูกต้อง
3. ผู้สอนมอบหมายงานให้นักศึกษาปฏิบัติงานตะไบ ตามใบงาน
* ใช้สื่อ Power Point และของจริง ประกอบการสาธิตและบรรยาย

งานตะไบ
1. ปฏิบัติการตะไบชิ้นงานตามใบงานที่กำหนด

กิจกรรม : 1. ผู้สอนบรรยาย ถาม - ตอบ ตะไบ
2. ผู้สอนทำการสาธิตวิธีการตะไบและลักษณะท่าทางที่ถูกต้อง
3. ผู้สอนมอบหมายงานให้นักศึกษาปฏิบัติงานตะไบ ตามใบงาน
* ใช้สื่อ Power Point และของจริง ประกอบการสาธิตและบรรยาย

งานตะไบ
1. ปฏิบัติการตะไบชิ้นงานตามใบงานที่กำหนด

กิจกรรม : 1. ผู้สอนบรรยาย ถาม - ตอบ ตะไบ
2. ผู้สอนทำการสาธิตวิธีการตะไบและลักษณะท่าทางที่ถูกต้อง
3. ผู้สอนมอบหมายงานให้นักศึกษาปฏิบัติงานตะไบ ตามใบงาน
* ใช้สื่อ Power Point และของจริง ประกอบการสาธิตและบรรยาย

งานตะไบ
1. ปฏิบัติการตะไบชิ้นงานตามใบงานที่กำหนด

กิจกรรม : 1. ผู้สอนบรรยาย ถาม - ตอบ ตะไบ
2. ผู้สอนทำการสาธิตวิธีการตะไบและลักษณะท่าทางที่ถูกต้อง
3. ผู้สอนมอบหมายงานให้นักศึกษาปฏิบัติงานตะไบ ตามใบงาน
* ใช้สื่อ Power Point และของจริง ประกอบการสาธิตและบรรยาย

งานตะไบ
1. ปฏิบัติการตะไบชิ้นงานตามใบงานที่กำหนด

กิจกรรม : 1. ผู้สอนบรรยาย ถาม - ตอบ ตะไบ
2. ผู้สอนทำการสาธิตวิธีการตะไบและลักษณะท่าทางที่ถูกต้อง
3. ผู้สอนมอบหมายงานให้นักศึกษาปฏิบัติงานตะไบ ตามใบงาน
* ใช้สื่อ Power Point และของจริง ประกอบการสาธิตและบรรยาย

งานตะไบ
1. ปฏิบัติการตะไบชิ้นงานตามใบงานที่กำหนด

กิจกรรม : 1. ผู้สอนบรรยาย ถาม - ตอบ ตะไบ
2. ผู้สอนทำการสาธิตวิธีการตะไบและลักษณะท่าทางที่ถูกต้อง
3. ผู้สอนมอบหมายงานให้นักศึกษาปฏิบัติงานตะไบ ตามใบงาน
* ใช้สื่อ Power Point และของจริง ประกอบการสาธิตและบรรยาย

งานเชื่อม
ทฤษฎีการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า
1. กระบวนการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเชื่อมไฟฟ้า
3. ลวดเชื่อมไฟฟ้า (Electrode)
4. การตั้งขนาดกระแสไฟเชื่อม (Current setting)
5. ระยะอาร์ค (Length of are)
6. ความเร็วเชื่อม (Rate of Travel)
7. ความปลอดภัยในการเชื่อมไฟฟ้า
8. ระเบียบปฏิบัติเพื่อรักษาความปลอดภัยในการเชื่อมไฟฟ้า
9. ทดลองปฏิบัติงานเชื่อมทิก (Gas Tungsten Are Welding ; TIG)

กิจกรรม : 1. ผู้สอนบรรยาย ถาม - ตอบ เกี่ยวกับการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า
2. ผู้สอนการสาธิตวิธีการเชื่อมทิก
3. ผู้สอนมอบหมายงานให้นักศึกษาปฏิบัติตามใบงานที่กำหนด
* ใช้สื่อ Power Point และของจริงประกอบการสาธิตและบรรยาย

กระบวนการเชื่อมโลหะด้วยก๊าซ
1. หลักการเชื่อมก๊าซ
2. การเตรียมก๊าซออกซิเจนและก๊าซอเซทิลีน
3. ชนิดของลวดเชื่อมก๊าซ (Kinds of Welding Rods)
4. เทคนิคและวิธีการเชื่อมโลหะด้วยก๊าซออกซิอะเซทิลีน
5. ทดลองปฏิบัติงานเชื่อมโลหะด้วยก๊าซ
ปัจจฉิมนิเทศ
1. การทบทวนในส่วนของความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีเครื่องกลพื้นฐานสำหรับงานวิศวกรรม
2. การทบทวนในส่วนของความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานเชื่อม

กิจกรรม : 1. ผู้สอนบรรยาย ถาม - ตอบ เกี่ยวกับการเชื่อมโลหะด้วยก๊าซ
2. ผู้สอนการสาธิตวิธีการเชื่อมโลหะด้วยก๊าซ
3. ผู้สอนมอบหมายงานให้นักศึกษาปฏิบัติตามใบงานที่กำหนด
4. ผู้สอนทบทวนและสรุป ถาม - ตอบ เกี่ยวกับความรู้และทักษะในงานเครื่องมือกลพื้นฐานและงานเชื่อม
5. ให้นักศึกษารวบรวมส่งผลงานที่ได้รับมอบหมายตามใบงานตลอดจนการแก้ไขข้อบกพร่องของชิ้นงานตามความเหมาะสม
6. ผู้สอนสรุป ปัญหา และแนวทางการแก้ไข
* ใช้สื่อ Power Point และของจริงประกอบการสาธิตและบรรยาย

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน