รายละเอียด

การวางแผนทดลองทางการเกษตร / Experimental Designs for Agriculture

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG008
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การวางแผนทดลองทางการเกษตร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Experimental Designs for Agriculture
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ติดต่ออาจารย์ ที่อาคารประมง ห้อง 1325 เวลา 15.00น

โทรศัพท์ : 089-4372760

Email : wat@rmutl.ac.th

รายวิชา - การวางแผนทดลองทางการเกษตร

อาจารย์ผู้สอน