รายละเอียด

แพลงก์ตอนวิทยาเบื้องต้น / ntroduction to Planktonology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 03041208
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แพลงก์ตอนวิทยาเบื้องต้น
  • ชื่อรายวิชา (EN) : ntroduction to Planktonology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ติดต่ออาจารย์ ที่อาคารประมง ห้อง 1315

โทรศัพท์ : 089-4372760

Email : wat@rmutl.ac.th

รายวิชา - แพลงก์ตอนวิทยาเบื้องต้น

อาจารย์ผู้สอน