รายละเอียด

การเพาะพันธุ์ปลา / Fish Breeding

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 03041207
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเพาะพันธุ์ปลา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fish Breeding
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ติดต่ออาจารย์ ที่อาคารประมง ห้อง 1315

โทรศัพท์ : 089-4372760

Email : wat@rmutl.ac.th

รายวิชา - การเพาะพันธุ์ปลา

อาจารย์ผู้สอน