รายละเอียด

สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา / Environment and Development

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC106
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Environment and Development
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

ให้นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนเข้ากลุ่ม facebook : สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 2563/1

ตามลิงค์     https://www.facebook.com/groups/267657341120399/  

-ผู้สอนหลัก   ผศ.ดวงจันทร์ ขัดสีทะลี   ห้องพัก สำนักงานประกันคุณภาพ ชั้น2 

-ผู้สอนร่วม     อ.ศิริประภา  ศรีทอง    ห้องพัก อาคารปฏิบัติการกลาง ตึก 10  ห้อง 101 

       โทร  0866720413   

     

รายวิชา - สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

อาจารย์ผู้สอน