รายละเอียด

การจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม / Industrial Safety Management

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEV403
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Industrial Safety Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เรียนตามตาราง

รายวิชา - การจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม

- แนะนำรายวิชา และโครงสร้างเนื้อหาของรายวิชา - อธิบายวิธีการสอน วิธีการวัดผล ประเมินผล และอื่นๆ บทที่ 1 ความเป็นมาของวิศวกรรมความปลอดภัย 1.1 ความหมายของความปลอดภัยและแนวคิดสมัยใหม่ 1.2 กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของมนุย์ 1.3 ความจำเป็นในการเตรียมบุคลากร
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ - สื่อ Powerpoint บทที่ 1

บทที่ 2 ความรู้ขั้นพื้นฐานสำหรับความปลอดภัยในโรงงาน 2.1 อุบัติเหตุ 2.2 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 2.3 ทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุ
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ - สื่อ Powerpoint บทที่ 2

2.4 ประเภทของอุบัติเหตุ 2.5 อันตรายและการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 2.6 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ - สื่อ Powerpoint บทที่ 2

บทที่ 3 การป้องกันอัคคีภัย 3.1 องค์ประกอบของการเกิดเพลิงไหม้ 3.2 การดับไฟ 3.3 ประเภทของไฟ 3.4 สาเหตุและแนวทางการป้องกันอัคคีภัย 3.5 สารดับเพลิง
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ - สื่อ Powerpoint บทที่ 3

บทที่ 4 การวิเคราะห์อุบัติเหตุและการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย 4.1 การวิเคราะห์อุบัติเหตุ 4.2 การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย 4.3 การประเมินผลประสิทธิภาพความปลอดภัย
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ - สื่อ Powerpoint บทที่ 4

บทที่ 5 กฎหมายพื้นฐานด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 5.1 ความหมาย นิยามต่างๆ
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ - สื่อ Powerpoint บทที่ 5

5.2 กฎกระทรวง ด้านความปลอดภัย 5.3 ความปลอดภัยในการก่อสร้าง 5.4 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี 5.5 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ - สื่อ Powerpoint บทที่ 5

5.6 กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานและการจัดการการกำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัย 5.7 ประกาศกระทรวงอตสาหกรรมด้านความปลอดภัย
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ - สื่อ Powerpoint บทที่ 5

Midterm Examination
กิจกรรม : สอบ

บทที่ 6 การยศาสตร์กับความปลอดภัย 6.1 ความหมายและความสำคัญของการยศาสตร์ 6.2 การยศาสตร์ในระบบการผลิต 6.3 ลักษณะของบุคคล 6.4 สภาพแวดล้อม
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ - สื่อ Powerpoint บทที่ 6

บทที่ 7 การบริหารความปลอดภัย 7.1 วิศวกรรมความปลอดภัยเชิงระบบ 7.2 แนวคิดการบริหารความปลอดภัย 7.3 การจัดโครงสร้างการบริหารความปลอดภัย
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ - สื่อ Powerpoint บทที่ 7

บทที่ 8 การประเมินความเสี่ยง 8.1 หลักการและเหตุผล 8.2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 8.3 ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยง
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ - สื่อ Powerpoint บทที่ 8

บทที่ 9 การจัดเก็บวัตถุอันตรายและการขนส่งวัตถุอันตราย 9.1 การแบ่งประเภทของวัตถุอันตราย 9.2 เลขประจำตัวและข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุอันตราย 9.3 หลักการจัดเก็บวัตถุอันตรายและสารเคมีอันตราย
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ - สื่อ Powerpoint บทที่ 9

9.4 การจัดเก็บวัตถุอันตรายตามคู่มือของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 9.5 การขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ - สื่อ Powerpoint บทที่ 9

บทที่ 10 พื้นที่อันตราย บริเวณอันตราย และการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า 10.1 ความหมายของพื้นที่อันตราย และบริเวณอันตราย 10.2 พื้นที่อันตรายที่มีไอระเหย แก๊ส หรือของเหลวไวไฟ
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ - สื่อ Powerpoint บทที่ 10

นักศึกษานำเสนอรายงาน
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ - สื่อ Powerpoint

Final Examination

กิจกรรม : สอบ

อาจารย์ผู้สอน