รายละเอียด

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา / Process of Thinking and Problem Solving

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN101_SEC18_SEC19
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Process of Thinking and Problem Solving
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา (GEBIN101) กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา (SEC18 และ SEC19)

จัดการเรียนการสอนผ่าน MS Teams ในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในเดือน ก.ค. ถึง ส.ค. 2563 เมื่อพ้นกำหนดจะเรียนที่สำนักงานคณะวิทย์ ชั้น 2 

ในวันพฤหัสบดี เวลา 8.00 - 11.00 น.

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ได้ทาง E-mail: phucharasupa@hotmail.com หรือ โทร. 095-6410-638

เข้าสู่ห้องเรียน

รายวิชา - กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา

อาจารย์ผู้สอน