รายละเอียด

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ / E-Marketing

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 87 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA622
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : E-Marketing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

1) CM_BBABA622/Sec_1/การตลาดอิเล็กทรอนิกส์  link สำหรับเข้าร่วมห้องใน Microsoft teams คือ https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a891509985ecb4e169f5a85ac619966b9%40thread.tacv2/conversations?groupId=2daab874-f4da-48e2-a6b6-511aa7127672&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9 

Team Code คือ w3w6jhk

2) CM_BBABA622/Sec_2/การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ link สำหรับเข้าร่วมห้องใน Microsoft teams คือ https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afd2a679a4f2246c6bda8a1d5f7594477%40thread.tacv2/conversations?groupId=ef54ea05-4cba-45e1-b3b4-be644fd1ecbe&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

Team Code คือ ugf85r0 

3) CM_BBABA622/Sec_3/การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเข้าร่วมห้องใน Microsoft teams คือ https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abd9fd1cdc0ef4727a16ca2f41d1e7a21%40thread.tacv2/conversations?groupId=d1130e7f-acd0-4ad0-a514-1052dece5f3d&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

Team Code คือ 3jzpzge

 

รายวิชา - การตลาดอิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของ e-Business และ e-commerce
1.1 ความหมายของ e-Business และ e-commerce
1.2 บทบาทและความสำคัญของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์
1.3 ประเภทของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์
1.4 ข้อดี ข้อเสีย การเริ่มต้นใช้งานการตลาดอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรม : บรรยายโดยใช้ power point และวีดีโอ

บทที่ 2 การวางแผนและกลยุทธ์
2.1 การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด
2.2 การใช้กลยุทธ์ 4Cs เพื่อส่งเสริมส่วนประสมทางการตลาด
2.3 การกำหนดวิเคราะห์ 5W1H
2.4 การวิเคราะห์ SWOT
กิจกรรม : บรรยายโดยใช้ power point และวีดีโอ

บทที่ 2 การวางแผนและกลยุทธ์
2.5 การกำหนดกลยุทธ์
2.6 การวางแผนการตลาดอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรม : 1. บรรยายโดยใช้ power point และยกตัวอย่างกรณีศึกษา
2. การนำเสนอการใช้หลัก 5W1H และ SWOT ในการเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อทำการตลาด

บทที่ 3 เครื่องมือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง
3.1 ช่องทางการจัดจำหน่าย
3.2 เครื่องมือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเพื่อทำการตลาดแบบออนไลน์
กิจกรรม : บรรยายโดยใช้ power point และวีดีโอ

บทที่ 3 เครื่องมือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง
3.3 การจัดทำเว็บไซต์ให้น่าสนใจ น่าเชื่อถือและปลอดภัย
กิจกรรม : แลปปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์โดยใช้เครื่องมือสำเร็จรูป lnwshop และนำเสนอผลงาน

บทที่ 4 การโปรโมทเว็บไซต์
4.1 การทำ SEO (Search Engine Optimization)
4.2 การใช้ Content Marketing, Viral Marketing และ E-mail Marketing
4.3 การโปรโมทบน Social Media ช่องทางต่างๆ เช่น Facebook Line Instagram Youtube
4.4 การทำ Google Adwords และดูสถิติด้วย Google Analysis
กิจกรรม : 1. บรรยายโดยใช้ power point
2. อภิปรายการใช้ประโยชน์จากสื่อ Social Media จัดทำช่องทางการขายผ่าน Social Media เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ประชาสัมพันธ์ร้านค้าและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ผ่านทางการทำ video viral, การโฆษณา Facebook Fan page

การนำเสนองานการใช้ประโยชน์จากสื่อ Social Media จัดทำช่องทางการขายผ่าน Social Media เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ประชาสัมพันธ์ร้านค้าและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ผ่านทางการทำ video viral, การโฆษณา Facebook Fan page
กิจกรรม : การนำเสนองานกลุ่ม

บทที่ 5 Mobile and Apps Marketing
5.1 ความหมายและความสำคัญของ Mobile Marketing
5.2 การพัฒนาการสื่อสารผ่าน Mobile and Tablet
5.3 การพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดด้วย Apps
กิจกรรม : 1. บรรยายโดยใช้ power point
2. แลปปฏิบัติการการใช้ Application สำเร็จรูป lnwshop เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายบน Mobile and Tablet

สอบกลางภาค
กิจกรรม : ข้อสอบปรนัย จับคู่ เติมคำบนระบบออนไลน์

การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกในหัวข้อเรื่อง "การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ" - การใช้ Google Trends สำรวจและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย - รู้จักช่องทางการจัดจำหน่าย บนแพลตฟอร์มที่คนไทยส่วนใหญ่นิยมใช้ - เทรนด์ที่ควรรู้ในการนำเสนอสินค้าและบริการ ให้ทันกระแสสังคม - สร้างธุรกิจยู่บนออนไลน์ ค้นหาเจอได้ง่าย ด้วย Google My Business
กิจกรรม : บรรยายโดยใช้ power point

บทที่ 6 ระบบการชำระเงิน
6.1 การรับชำระเงินด้วยช่องทางต่างๆ
6.2 การรับชำระเงินอย่างปลอดภัย
กิจกรรม : บรรยายโดยใช้ power point

บทที่ 7 ระบบหลังร้านของธุรกิจ e-Commerce
7.1 การสต๊อคสินค้า
7.2 การจัดส่งสินค้า
กิจกรรม : 1. บรรยายโดยใช้ power point
2. การอภิปรายการจัดการระบบหลังร้านของแต่ละธุรกิจ

การนำเสนอผลงานติดตามความก้าวหน้าและรูปแบบการจัดการระบบหลังร้านของแต่ละธุรกิจ
กิจกรรม : การนำเสนองานกลุ่ม

บทที่ 8 การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ E-commerce
8.1 ความหมายและความสำคัญของทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
8.2 ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
8.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ E-commerce
กิจกรรม : บรรยายโดยใช้ power point

การอภิปรายธุรกิจออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จเพื่อวิเคราะห์เครื่องมือการทำการตลาดดิจิตอล เช่น - Online PR - Website&Landing page - Content Marketing - E-mail Marketing - SEO - Social Media Marketing - Online video&viral - Mobile&Apps Marketing
กิจกรรม : การนำเสนองานเดี่ยว

การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกในหัวข้อเรื่อง "การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การสร้างความพร้อมเพื่อการเป็นผู้ประกอบการส่งออก"
กิจกรรม : บรรยายโดยใช้ power point

การนำเสนอธุรกิจออนไลน์ของแต่ละกลุ่ม โดยรวบรวมข้อมูลตั้งแต่การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่ายกลยุทธ์การทำการตลาด การใช้ Social Media การโฆษณา ช่องทางการรับชำระเงิน การจัดการหลังร้าน การจัดส่งสินค้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นๆ
กิจกรรม : การนำเสนองานกลุ่มและส่งรูปเล่มรายงาน

อาจารย์ผู้สอน