รายละเอียด

สรีรวิทยาการสืบพันธุ์และการผสมเทียม / Reproductive Physiology and Artificial Insemination

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 03022101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สรีรวิทยาการสืบพันธุ์และการผสมเทียม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Reproductive Physiology and Artificial Insemination
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

สรีรวิทยาการสืบพันธุ์และการผสมเทียม

ผู้สอน 2 คน

นายปิยะศักดิ์ คงวิริยะกุล

นายสมบัติ พนเจริญสวัสดิ์ Line ID. sombat1969

รายวิชา - สรีรวิทยาการสืบพันธุ์และการผสมเทียม

อาจารย์ผู้สอน