รายละเอียด

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ / Data Communication and Networks

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 66 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS908
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Data Communication and Networks
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

1) CM_BBAIS908/Sec_1/การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ link สำหรับเข้าร่วมห้อง ใน Microsoft Teams คือ https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afb775549bfa5418db8b3760b905734ed%40thread.tacv2/conversations?groupId=f17676f4-9a71-4280-b6f2-12fe529665f4&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9 

Team Code คือ  vu1e1o3

2) CM_BBAIS908/Sec_2/การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ link สำหรับเข้าร่วมห้อง ใน Microsoft Teams

คือ https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aafcfc66d3563402198eeb182584fe641%40thread.tacv2/conversations?groupId=234344b4-0183-4955-ae7e-042da8f14ff9&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

Team Code คือ df1nomc

รายวิชา - การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บทที่ 1 พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- ส่วนประกอบของระบบสื่อสารข้อมูล
- คุณสมบัติพื้นฐาน 3 ประการของการสื่อสารข้อมูล
- การสื่อสารโทรคมนาคม
- เครือข่ายคอมพิวเตอร์
- ประโยชน์ของเครือข่าย
- เกณฑ์วัดประสิทธิภาพของเครือข่าย
- ประเภทของเครือข่าย
- สรุปท้ายบท
กิจกรรม : บรรยายด้วยสไลด์ประกอบการสื่อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 2 แบบจำลองเครือข่าย องค์กร ISO และ แบบจำลอง OSI
- แนวความคิดในการแบ่งชั้นสื่อสาร
- สถาปัตยกรรมชั้นสื่อสาร
- เพียร์ทูเพียร์โปรเซส
- ชั้นสื่อสารในแบบจำลอง OSI
- แบบจำลองอินเทอร์เน็ต
- สรุปท้ายบท

กิจกรรม : บรรยายด้วยสไลด์ประกอบการสื่อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 3 รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย และส่วนประกอบของเครือข่ายท้องถิ่น
- การเชื่อมต่อเครือข่าย
- รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย
- ส่วนประกอบของเครือข่ายท้องถิ่น
- เทคโนโลยีเครือข่ายท้องถิ่น
- เทคโนโลยีเครือข่ายท้องถิ่น ระดับเมือง ระดับประเทศ
- สวิตชิ่ง
- ระบบปฏิบัติการเครือข่าย
- สรุปท้ายบท

กิจกรรม : บรรยายด้วยสไลด์ประกอบการสื่อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 4 พื้นฐานข้อมูลและสัญญาณ
- แอนะล็อกและดิจิตอล
- พื้นฐานของสัญญาณ
- หน่วยวัดความเร็วในการส่งข้อมูล
- การแปลงข้อมูลให้เป็นสัญญาณ
- ความสูญเสียของสัญญาณจากการส่งผ่านข้อมูล
- การป้องกันสัญญาณรบกวน
- สรุปท้ายบท

กิจกรรม : บรรยายด้วยสไลด์ประกอบการสื่อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 5 การส่งผ่านข้อมูลดิจิตอลและการอินเตอร์เฟซ
- การส่งผ่านข้อมูลดิจิตอล
- การส่งข้อมูลแบบขนาน
- การส่งข้อมูลแบบอนุกรม
- ทิศทางการส่งข้อมูล
- DTE-DCE อินเตอร์เฟซ
- อินเตอร์เฟซ EIA-232 หรือ RS-232
- นัลโมเด็ม Null Modem
- อินเตอร์เฟซความเร็วสูง
- ADSL
- สรุปท้ายบท
กิจกรรม : -บรรยายด้วยสไลด์ประกอบการสื่อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
-นำเสนอรายงานเดี่ยว

บทที่ 6 สื่อกลางส่งข้อมูลและการมัลติเพล็กซ์
- ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเร็วและระยะทางบนสื่อกลาง
- สื่อกลางส่งข้อมูลแบบใช้สาย แบบไร้สาย
- การพิจารณาสื่อกลางข้อมูล
- การมัลติเพล็กซ์
- สรุปท้ายบท
กิจกรรม : บรรยายด้วยสไลด์ประกอบการสื่อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 7 การตรวจจับข้อผิดพลาด การควบคุมการไหลของข้อมูล ควบคุมข้อผิดพลาด
- ชนิดข้อผิดพลาด
- วิธีการตรวจจับความผิดพลาด
- การตรวจสอบควบคุม แก้ไขข้อผิดพลาด
- การควบคุมการไหลของข้อมูล
- การแก้ไข้ข้อผิดพลาดโดยการส่งข้อมูลซ้ำ
- สรุปท้ายบท
กิจกรรม : บรรยายด้วยสไลด์ประกอบการสื่อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 8 เครือข่ายแลนอีเทอร์เน็ต
- โครงการหมายเลข 802
- รูปแบบเฟรม IEEE 802
- วิธีควบคุมเพื่อควบคุมเข้าถึงสื่อกลาง
- การ์ดเครือข่ายและแมคแอดเดรส
- การส่งข้อมูลแบบ Baseband และ Broadband
- อีเทอร์เน็ตทำงานอย่างไร
- การเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต
- FDDI
- สรุปท้ายบท
กิจกรรม : บรรยายด้วยสไลด์ประกอบการสื่อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

สอบกลางภาค
กิจกรรม : ข้อสอบอัตนัยและปรนัย

บทที่ 9 เครือข่ายแลนไร้สาย
- พื้นฐานเครือข่ายแลนไร้สาย
- Wi-Fi
- มาตรฐานเครือข่ายแลนไร้สาย
- ชั้นสื่อสารย่อย MAC
- การเข้าถึงสื่อกลางด้วยวิธี CSMA/CA
- สรุปท้ายบท
กิจกรรม : บรรยายด้วยสไลด์ประกอบการสื่อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 10 TCP/IP and Internet
- เครือข่ายระดับสากล Internetworking
- การกำหนดตำแหน่งที่อยู่ IPv4,Classful Addressing
- การแทนค่าไอพีแอดเดรสแบบเลขฐานสองและฐานสิบ
- การจัดสรรไอพีแบบใช้คลาส
- การแบ่งเครือข่ายย่อย
- ซับเน็ตมาสก์ Subneting ,CIDR Notation
- การคำนวณหาแอดเดรสซับเน็ต
- เครือข่ายไอพีภายใน
- สรุปท้ายบท
กิจกรรม : บรรยายด้วยสไลด์ประกอบการสื่อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 11 โปรโตคอลในชั้นสื่อสารทรานปอร์ต และแอปพลิเคชั่น
- ชั้นสื่อสารทรานสปอร์ต Transport Layer
- การส่งมอบข้อมูลจากโปรเซสถึงโปรเซส Process to Precess Delivery
- การกำหนดตำแหน่งที่อยู่
- โปรโตคอล UDP TCP SCTP
- ชั้นสื่อสารแอปพลิเคชั้น Application Layer
- สรุปท้ายบท
กิจกรรม : บรรยายด้วยสไลด์ประกอบการสื่อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 12 ความปลอดภัยบนเครือข่ายและเทคนิคการเข้ารหัส
- มาตรการความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน Basic Security Measures
- วิธีการโจมตีระบบ System Attacks Method
- เทคนิคพื้นฐานการเข้ารหัสข้อมูลและถอดรหัสข้อมูล
- Public Key Cryptography
- Digital Signatures
- PGP
- Firewall
- สรุปท้ายบท
กิจกรรม : -บรรยายด้วยสไลด์ประกอบการสื่อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
-ส่งผลงานรายงานกลุ่ม

- ฝึกปฏิบัติการเข้าหัว RJ-45 ตัวผู้และตัวเมียด้วยตนเอง
- ฝึกปฏิบัติการ Basic Network LAN&WIFI&IOT พื้นฐานการสร้างเครือข่ายเบื้องต้น

กิจกรรม : -แลปปฏิบัติการ
-บรรยายโดยวิทยากรพิเศษ

ฝึกปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมจำลองการสร้างเครือข่ายเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Cisco Packet Tracer
กิจกรรม : -แลปปฏิบัติการ
-บรรยายโดยวิทยากรพิเศษ

ฝึกปฏิบัติการการติดตั้งเครื่องแม่ข่ายเพื่อรองรับการจัดทําเว็บเซิฟเวอร์และดาต้าเบสเซิฟเวอร์
กิจกรรม : -แลปปฏิบัติการ
-บรรยายโดยวิทยากรพิเศษ

สอบปลายภาค
กิจกรรม : ข้อสอบอัตนัยและปรนัย

อาจารย์ผู้สอน