รายละเอียด

การผลิตสัตว์ / Animal Production

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 03000106
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การผลิตสัตว์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Animal Production
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชา การผลิตสัตว์ Animal Production

ผู้สอน  นายสมบัติ พนเจริญสวัสดิ์

095 241 6257

Line ID

sombat1969

รายวิชา - การผลิตสัตว์

อาจารย์ผู้สอน