รายละเอียด

การผลิตสุกร / Swine Production

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG205
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การผลิตสุกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Swine Production
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน

นายสมบัติ พนเจริญสวัสดิ์ 0952416257

Line ID 

sombat1969

รายวิชา - การผลิตสุกร

แนะนำการเรียน
1.1 การจัดจำพวกและประวัติการเลี้ยงสุกร
1.2 ประโยชน์ คุณสมบัติและความเหมาะสมในการ
เลี้ยงสุกร
1.3 สภาพการผลิตสุกรของโลก
5.4 ฝึกปฏิบัติการคำนวณสูตรอาหารและการให้
อาหารสุกร(คำนวณสูตรอาหาร)

กิจกรรม :
-บรรยาย
-เอกสารประกอบการสอน
-สื่อ power point


1.4 สภาพการผลิตสุกรของไทย
1.5 ปัญหาการผลิตสุกร
5.4 ฝึกปฏิบัติการคำนวณสูตรอาหารและการให้อาหารสุกร(การผสมอาหาร)

กิจกรรม : -บรรยาย
-เอกสารประกอบการสอน
-สื่อ power point

1.6 การแก้ปัญหาการผลิตสุกรและแนวทางพัฒนา
5.4 ฝึกปฏิบัติการคำนวณสูตรอาหารและการให้อาหารสุกร(การให้อาหารสุกร)

กิจกรรม : -บรรยาย
-เอกสารประกอบการสอน
-สื่อ power point
ปฏิบัติจริงในฟาร์ม

2.2 พันธุ์และลักษณะประจำพันธุ์ของสุกร
2.3 ลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจของสุกร
7.4 ฝึกปฏิบัติการจัดการสุกร(การตรวจสัด)

กิจกรรม : -บรรยาย
-เอกสารประกอบการสอน
-สื่อ power point /clip vdo
ปฏิบัติจริงในฟาร์ม

3.1 ฮอร์โมนการสืบพันธุ์
3.2 ระบบสืบพันธุ์ของสุกรเพศผู้
7.4 ฝึกปฏิบัติการจัดการสุกร(การผสมพันธุ์สุกร และการตรวจการตั้งครรภ์)

กิจกรรม : -บรรยาย
-เอกสารประกอบการสอน
-สื่อ power point /clip vdo
ปฏิบัติจริงในฟาร์ม

3.3 ระบบสืบพันธุ์ของสุกรเพศเมีย
3.4 การแสดงออกทางด้านการสืบพันธุ์ของสุกร
7.4 ฝึกปฏิบัติการจัดการสุกร(การทำคลอด)

กิจกรรม : -บรรยาย
-เอกสารประกอบการสอน
-สื่อ power point /clip vdo
ปฏิบัติจริงในฟาร์ม

4.1 พื้นฐานในการปรับปรุงพันธุ์สุกร
4.2 วิธีการคัดเลือกสุกร
4.3 แหล่งที่มาของข้อมูลในการคัดเลือก
7.4 ฝึกปฏิบัติการจัดการสุกร(การจัดการลูกสุกรหลังคลอด)

กิจกรรม : -บรรยาย
-เอกสารประกอบการสอน
-สื่อ power point /clip vdo
ปฏิบัติจริงในฟาร์ม

4.4 มาตรฐานในการคัดเลือก
4.5 ระบบและแผนการผสมพันธุ์สุกร
7.4 ฝึกปฏิบัติการจัดการสุกร(การฉีดธาตุเหล็ก)

กิจกรรม : -บรรยาย
-เอกสารประกอบการสอน
-สื่อ power point /clip vdo
ปฏิบัติจริงในฟาร์ม

สอบกลางภาคการศึกษา
กิจกรรม :

5.1 ระบบทางเดินอาหารของสุกร
5.2 สารอาหารในสุกร
7.4 ฝึกปฏิบัติการจัดการสุกร(การตอนสุกร)

กิจกรรม : -บรรยาย
-เอกสารประกอบการสอน
-สื่อ power point /clip vdo
ปฏิบัติจริงในฟาร์ม

5.3 วัตถุดิบอาหารสุกร
7.4 ฝึกปฏิบัติการจัดการสุกร(การวัดความหนาไขมันสันหลัง)

กิจกรรม : -บรรยาย
-เอกสารประกอบการสอน
-สื่อ power point /clip vdo

6.1 หลักการสร้างฟาร์มสุกร
7.4 ฝึกปฏิบัติการจัดการสุกร(การฆ่าและตัดแต่งซาก)

กิจกรรม : -บรรยาย
-เอกสารประกอบการสอน
-สื่อ power point /clip vdo

6.2 โรงเรือนสุกร
6.3 อุปกรณ์ฟาร์มสุกร
7.4 ฝึกปฏิบัติการจัดการสุกร(การคัดเลือกสุกรหนุ่มสาวทดแทน)

กิจกรรม : -บรรยาย
-เอกสารประกอบการสอน
-สื่อ power point /clip vdo

7.1 การจัดการสุกรหนุ่มสาวทดแทน
7.2 การจัดการแม่สุกร
8.6 ฝึกปฏิบัติการกำจัดพยาธิและการทำวัคซีนสุกร(การกำจัดพยาธิ)

กิจกรรม : -บรรยาย
-เอกสารประกอบการสอน
-สื่อ power point /clip vdo
ปฏิบัติจริงในฟาร์ม

8.1 สาเหตุ อาการ และการป้องกันโรคสุกรที่เกิดจากเชื้อไวรัส
8.2 สาเหตุ อาการ และการป้องกันโรคสุกรที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
8.6 ฝึกปฏิบัติการกำจัดพยาธิและการทำวัคซีนสุกร(การทำวัคซีนสุกร)

กิจกรรม : -บรรยาย
-เอกสารประกอบการสอน
-สื่อ power point /clip vdo
ปฏิบัติจริงในฟาร์ม

8.3 สาเหตุ อาการ และการป้องกันโรคสุกรที่เกิดจากเชื้ออื่น ๆ
8.4 สาเหตุ อาการ และการป้องกันโรคสุกรที่เกิดจากสภาพผิดปกติของสุกร
8.5 การป้องกันและควบคุมโรค
ทบทวน

กิจกรรม : -บรรยาย
-เอกสารประกอบการสอน
-สื่อ power point /clip vdo

สอบปลายภาคการศึกษา
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน