รายละเอียด

โภชนศาสตร์และการให้อาหารสุกร / Swine Nutrition and Feeding

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG245
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โภชนศาสตร์และการให้อาหารสุกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Swine Nutrition and Feeding
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน

นายสมบัติ พนเจริญสวัสดิ์ 0952416257

Line ID 

sombat1969

 

รายวิชา - โภชนศาสตร์และการให้อาหารสุกร

1.แนะนำบทเรียน
2.คำศัพท์ทางด้านอาหารสัตว์

กิจกรรม : แนะนำรายวิชา การประเมินผลแนะนำวิธีการและแหล่งสืบค้นข้อมูล

3.บทนำ
-โภชนศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับสัตว์

กิจกรรม : บรรยายนำ ยกตัวอย่าง

4.ระบบทางเดินอาหารสุกร
-ลักษณะและหน้าที่ของระบบทางเดินอาหารสุกร
-เอนไซม์ที่ควบคุมในระบบทางเดินอาหารและการควบคุม

กิจกรรม : บรรยายนำ ยกตัวอย่าง

5.การย่อยและการดูดซึมโภชนะต่างๆในสุกร
-คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ไวตามิน และแร่ธาตุ

กิจกรรม : บรรยายนำ ซักถาม แสดงความคิดเห็น อาจารย์สรุปให้ข้อมูลย้อนกลับ มอบหมายงานบุคคล

6.การดูดซึมโภชนะต่างๆ ในสุกร
-น้ำ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ไวตามิน และแร่ธาตุ

กิจกรรม : บรรยายนำ ซักถาม แสดงความคิดเห็น อาจารย์สรุปให้ข้อมูลย้อนกลับมอบหมายงานบุคคล

7.เมตาโบลิซึมของโภชนะต่างๆ ในสุกร
-คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ไวตามิน และแร่ธาตุ

กิจกรรม : บรรยายนำ ซักถาม แสดงความคิดเห็น ระดมความคิดทำเป็น mind map อาจารย์สรุปให้ข้อมูลย้อนกลับ

7.เมตาโบลิซึมของโภชนะต่างๆ ในสุกร
-คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ไวตามิน และแร่ธาตุ

กิจกรรม : บรรยายนำ ซักถาม แสดงความคิดเห็น ระดมความคิดทำเป็น mind map อาจารย์สรุปให้ข้อมูลย้อนกลับ

สอบกลางภาคการศึกษา
กิจกรรม :

8.วัตถุดิบอาหารสัตว์ในสุกร
-ประเภทและชนิดของอาหารสัตว์
-วัตถุดิบอาหารข้นและสารเสริมในอาหารสุกร
-สารพิษในอาหารสัตว์

กิจกรรม : บรรยายนำ ซักถาม แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ความแตกต่างของวัตถุดิบและลักษณะของสารพิษในอาหาร
มอบหมายงานบุคคล

8.วัตถุดิบอาหารสัตว์ในสุกร
-ประเภทและชนิดของอาหารสัตว์
-วัตถุดิบอาหารข้นและสารเสริมในอาหารสุกร
-สารพิษในอาหารสัตว์

กิจกรรม : บรรยายนำ ซักถาม แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ความแตกต่างของวัตถุดิบและลักษณะของสารพิษในอาหาร
มอบหมายงานบุคคล

9.ความต้องการโภชนะชนิดต่างๆ ของสุกร
-ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของโภชนะในสุกร
-ประเภทของความต้องการโภชนะชนิดต่าง ๆ ของสุกร
:น้ำ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ไวตามิน และแร่ธาตุ

กิจกรรม : บรรยายนำ ซักถาม แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ความแตกต่างของวัตถุดิบและลักษณะของสารพิษในอาหาร
มอบหมายงานบุคคล

9.ความต้องการโภชนะชนิดต่างๆ ของสุกร
-ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของโภชนะในสุกร
-ประเภทของความต้องการโภชนะชนิดต่าง ๆ ของสุกร
:น้ำ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ไวตามิน และแร่ธาตุ

กิจกรรม : บรรยายนำ ซักถาม แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ความแตกต่างของวัตถุดิบและลักษณะของสารพิษในอาหาร
มอบหมายงานบุคคล

10.การคำนวณและประกอบสูตรอาหารสุกรในระยะต่างๆ
-การคำนวณสูตรอาหารด้วยมือและโปรแกรม
-มาตรฐานและคุณภาพอาหารสุกร

กิจกรรม : บรรยายนำ ซักถาม แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์แยกแยะมาตรฐานและคุณภาพอาหารสุกร หัดคำนวณสูตรอาหารด้วยมือและโปรแกรม
มอบหมายงานบุคคล

10.การคำนวณและประกอบสูตรอาหารสุกรในระยะต่างๆ
-การคำนวณสูตรอาหารด้วยมือและโปรแกรม
-มาตรฐานและคุณภาพอาหารสุกร

กิจกรรม : บรรยายนำ ซักถาม แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์แยกแยะมาตรฐานและคุณภาพอาหารสุกร หัดคำนวณสูตรอาหารด้วยมือและโปรแกรม
มอบหมายงานบุคคล

11.การให้อาหารสุกรในระยะต่างๆ
-การให้อาหารสุกรแรกเกิด-หย่านม
-การให้อาหารสุกรเล็ก
-การให้อาหารสุกรรุ่น
-การให้อาหารสุกรหนุ่มสาวทดแทน
-การให้อาหารสุกรพ่อแม่พันธุ์

กิจกรรม : บรรยายนำ ซักถาม แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์แยกแยะการให้อาหารสุกรในระยะต่างๆได้

11.การให้อาหารสุกรในระยะต่างๆ
-การให้อาหารสุกรแรกเกิด-หย่านม
-การให้อาหารสุกรเล็ก
-การให้อาหารสุกรรุ่น
-การให้อาหารสุกรหนุ่มสาวทดแทน
-การให้อาหารสุกรพ่อแม่พันธุ์

กิจกรรม : บรรยายนำ ซักถาม แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์แยกแยะการให้อาหารสุกรในระยะต่างๆได้

สอบปลายภาคการศึกษา
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน