รายละเอียด

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร / Physics Laboratory 1 for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC102 Sec.21
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Physics Laboratory 1 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อ.รัตนา อระภักดี (อ.อุ๊)

รับผิดชอบรายวิชา ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร : กลุ่มเรียน วศ.บ.ฟฟ.(4ปี) ภาคพิเศษ

คาบเรียน : วันเสาร์ เวลา 15.00 - 18.00 น.

สแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่ม

 

ติดต่ออาจารย์

1. ห้องพักอาจารย์ อาคารศึกษาทั่วไป ชั้น 2 

       อังคารและพุธ เวลา 16.00 - 17.00 น.

       พฤหัสและศุกร์ เวลา 10.00 - 11.30 น.

รายวิชา - ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน