รายละเอียด

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 / Calculus and Analytic Geometry 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13011132
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus and Analytic Geometry 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อการสื่อสาร เบอร์โทรศัพท์  089-6417249   Email: suktes@rmutl.ac.th  หรือ

 Email: suktes@hotmail.com

เวลาเรียนตามปกติทุกวันศุกร์ที่อาคารเกษตรปลอดภัย(อาคาร 16) ห้องเรียน 16212 เวลา 13.00น

รายวิชา - แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1

อาจารย์ผู้สอน