รายละเอียด

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน / Mathematics and Statistics in Daily Life

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mathematics and Statistics in Daily Life
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

 

ชิ่อการสื่อสาร เบอร์โทรศัพท์  089-6417249   Email: suktes@rmutl.ac.th  หรือ

 Email: suktes@hotmail.com

เวลาเรียนตามปกติทุกวันศุกร์ที่อาคารเกษตรปลอดภัย(อาคาร 16) ห้องเรียน 16205 เวลา 8.00น

รายวิชา - คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

อาจารย์ผู้สอน