รายละเอียด

แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร / Calculus 1 for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 1 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ศึกษาเกี่ยวกับ ฟังก์ชั่น ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ รูปแบบยังไม่กำหนด การประยุกต์อนุพันธ์ การหาปริพันธ์ เทคนิคการหาปริพันธ์ การประยุกต์ ของปริพันธ์จำกัดเขต

ชิ่อการสื่อสาร เบอร์โทรศัพท์  089-6417249   Email: suktes@rmutl.ac.th  หรือ

 Email: suktes@hotmail.com

เวลาเรียนตามปกติทั้ห้องเรียนAV 3 เวลา 8.00น

รายวิชา - แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน