รายละเอียด

ทฤษฎีกลศาสตร์ / Theory of Mechanics

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : MENME102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ทฤษฎีกลศาสตร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Theory of Mechanics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

รายวิชา - ทฤษฎีกลศาสตร์

Dynamic System
-Concept from system analysis
-Classification of system
-System modeling
-System of differential equation
-System response


กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา ฝึกทำ และวิเคราะห์ตัวอย่างโจทย์

Analytical dynamic
-Generalized coordinates
-The principle of virtual work
-D’Alembert’s principle
-Lagrange’s equation of motion


กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา ฝึกทำ และวิเคราะห์ตัวอย่างโจทย์

Dynamic System Control
-Feedback control system
-Performance of control system
-The root-locus method
-The method of Nyquist
-Bode diagram
-Position servomechanism

กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา ฝึกทำ และวิเคราะห์ตัวอย่างโจทย์

Introduction to vectors and tensors
-Vector and Tensor
-Algebra of Vector
-Algebra of tensor
-Higher-order of tensor
-Eigenvalues, eigenvectors of tensors
กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา ฝึกทำ และวิเคราะห์ตัวอย่างโจทย์

Introduction to vectors and tensors (ต่อ)
-Transformation laws for basis vectors and components
-General bases
-Scalar, vector, tensor function
-Gradients and related operators
-Integral theorem

กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา ฝึกทำ และวิเคราะห์ตัวอย่างโจทย์

Deformation and Strain
-Configuration and motion of body
-Displacement, velocity and acceleration field
-Material and Spatial Derivative
-Strain tensor
-Rotation, stretch tensors
-Rate of deformation tensor
กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา ฝึกทำ และวิเคราะห์ตัวอย่างโจทย์

The Concept of Stress
-Traction vectors and stress tensor
-Extremal stress value
-Examples of state of stress
-Alternative stress tensors

กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา ฝึกทำ และวิเคราะห์ตัวอย่างโจทย์

สองกลางภาค
กิจกรรม : -

Concept of Thermodynamics
-Zeroth law and thermal equilibrium
-History of the first law of thermodynamics
-Definition and formulation of the first law of thermodynamics
-Definition of the second law of thermodynamics
-The concept of entropy
-Significance of entropy

กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา ฝึกทำ และวิเคราะห์ตัวอย่างโจทย์

Concept of Thermodynamics (ต่อ)
-Statements of the third law
-Use of the third law of thermodynamics
-The Helmholtz free energy
-The Gibbs free energy
กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา ฝึกทำ และวิเคราะห์ตัวอย่างโจทย์

Balance Principles
-Conservation of mass
-Reynolds’ transport theorem
-Momentum balance principles
-Balance of mechanical energy
กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา ฝึกทำ และวิเคราะห์ตัวอย่างโจทย์

Balance Principles (ต่อ)
-Balance of energy in continuum thermodynamics
-Entropy Inequality principle

กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา ฝึกทำ และวิเคราะห์ตัวอย่างโจทย์

Constitutive Equation of Materials
-Linear elasticity
-Plasticity
กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา ฝึกทำ และวิเคราะห์ตัวอย่างโจทย์

Constitutive Equation of Materials (ต่อ)
-Nonlinear elasticity
-Linear viscoelasticity
กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา ฝึกทำ และวิเคราะห์ตัวอย่างโจทย์

Ideal Fluid Flow
-Governing equation of fluid flow
-Potential flow
กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา ฝึกทำ และวิเคราะห์ตัวอย่างโจทย์

Viscous Fluid Flow
-Viscous flow of incompressible fluids
-Viscous flow of compressible fluids
กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา ฝึกทำ และวิเคราะห์ตัวอย่างโจทย์

สอบปลายภาค
กิจกรรม : -

อาจารย์ผู้สอน