รายละเอียด

ปฏิบัติงานปรับแต่งเครื่องยนต์ / Engine Tune-Up Practice

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04312111
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติงานปรับแต่งเครื่องยนต์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engine Tune-Up Practice
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วันพฤหัสบดี 1 ถึง 12 ช่างยนต์อาคาร 1 TOYOTA นาย จีราวิชช์ นาคภักดี

รายวิชา - ปฏิบัติงานปรับแต่งเครื่องยนต์

อาจารย์ผู้สอน