รายละเอียด

ปรากฏการถ่ายโอน / Transport Phemomena

 • 0 สัปดาห์
 • จำนวนนักศึกษา 0 คน
 • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

 • รหัสรายวิชา : MENME103
 • ชื่อรายวิชา(TH) : ปรากฏการถ่ายโอน
 • ชื่อรายวิชา (EN) : Transport Phemomena
 • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ข้อมูลรายวิชา 

 • รหัสรายวิชา : MENME103
 • ชื่อรายวิชา(TH) : ปรากฏการถ่ายโอน
 • ชื่อรายวิชา (EN) : Transport Phemomena
 • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

 

รายวิชา - ปรากฏการถ่ายโอน

สัปดาห์ที่ 1

Viscosity and the mechanism of momentum transport
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา

สัปดาห์ที่ 2

Shell momentum balances and velocity distributions in laminar flow
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา

สัปดาห์ที่ 3

The Equations of Change for 
Isothermal Systems 

กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา

สัปดาห์ที่ 4

Diffusivity and the mechanisms of mass transport
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา

สัปดาห์ที่ 5

Diffusivity and the mechanisms of mass transport
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา

สัปดาห์ที่ 6

Concentration distributions in solids and laminar flow
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา

สัปดาห์ที่ 7

Inter-phase transport in non-isothermal mixtures.
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา

สัปดาห์ที่ 8

Thermal conductivity 
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา

สัปดาห์ที่ 9

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบข้อเขียน

สัปดาห์ที่ 10

The mechanisms of energy transport
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา

สัปดาห์ที่ 11

Shell energy balance in solids and laminar flow
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา

สัปดาห์ที่ 12

Temperature distributions in solids and laminar flow
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา

สัปดาห์ที่ 13

The Equations of Change for 
Nonisothermal Systems 

กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา

สัปดาห์ที่ 14

Temperature Distributions in 
Turbulent Flow 

กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา

สัปดาห์ที่ 15

Energy transport by radiation
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา

สัปดาห์ที่ 16

ทบทวน
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา

สัปดาห์ที่ 17

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบข้อเขียน

รายวิชา - ปรากฏการถ่ายโอน

อาจารย์ผู้สอน