รายละเอียด

เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ / Sensors and Transducers

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEL125
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Sensors and Transducers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

Link รายวิชา เซนเซอร์และทรานสดิวเซฮร์ 1/2564 อ.ปรีชา มหาไม้

รายวิชา - เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์

หน่วยเรียนที่ 1 พื้นฐานเบื้องต้นของเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์(ท.2)
ทดสอบคุณลักษณะและการใช้งานเบื้องต้นของชุดทดลอง(ป.3)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ทดสอบคุณลักษณะเบื้องต้นของชุดทดลอง

หน่วยเรียนที่ 2 เซนเซอร์แบบสารกึ่งตัวนำ(ท.2)
การทดลองที่ 1 โฟโตไดโอด โฟโตทรานซิสเตอร์และตัวต้านทานแปรค่าตามแสง(ป.3)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
น.ศ. ปฏิบัติกับชุดทดลอง

หน่วยเรียนที่ 3 เทคโนโลยีเซนเซอร์แบบไม่สัมผัส(ท.2)
การทดลองที่ 2 พร็อกซิมิตี้แบบค่าความ เหนี่ยวนำและแบบค่าความจุ(ป.3)
กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย ยกตัวอย่างประกอบ
น.ศ. ปฏิบัติกับชุดทดลอง

ทดสอบย่อย(ท.1)
หน่วยเรียนที่ 3 เทคโนโลยีเซนเซอร์แบบไม่สัมผัส(ต่อ)(ท.1)
การทดลองที่ 3 พร็อกซิมิตี้แบบลำแสงชนิดตัวรับตัวส่งแยก(ป.3)

กิจกรรม : ทำแบบทดสอบ
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
น.ศ. ปฏิบัติกับชุดทดลอง

หน่วยเรียนที่ 3 เทคโนโลยีเซนเซอร์แบบไม่สัมผัส(ต่อ)(ท.2)
การทดลองที่ 4 พร็อกซิมิตี้แบบลำแสงชนิดมีแผ่นสะท้อน(ป.3)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
น.ศ. ปฏิบัติกับชุดทดลอง

หน่วยเรียนที่ 3 เทคโนโลยีเซนเซอร์แบบไม่สัมผัส(ต่อ)(ท.2)
การทดลองที่ 5 พร็อกซิมิตี้แบบลำแสงชนิดสะท้อนกับวัตถุ(ป.3)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
น.ศ. ปฏิบัติกับชุดทดลอง

หน่วยเรียนที่ 3 เทคโนโลยีเซนเซอร์แบบไม่สัมผัส(ต่อ)(ท.2)
การทดลองที่ 6 อัลตราโซนิกเซนเซอร์(ป.3)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
น.ศ. ปฏิบัติกับชุดทดลอง

หน่วยเรียนที่ 3 เทคโนโลยีเซนเซอร์แบบไม่สัมผัส(ต่อ)(ท.2)
การทดลองที่ 7 การตรวจจับการเคลื่อนไหว(ป.3)


กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
น.ศ. ปฏิบัติกับชุดทดลอง

-สอบกลางภาค-
กิจกรรม : -สอบกลางภาค-

หน่วยเรียนที่ 4 เซนเซอร์เชิงกล(ท.2)
การทดลองที่ 8 สเตรนเกจ(ป.3)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
น.ศ. ปฏิบัติกับชุดทดลอง

หน่วยเรียนที่ 5 เซนเซอร์ความดัน(ท.2)
การทดลองที่ 9 เซนเซอร์ความดันชนิดบูดองก์(ป.3)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
น.ศ. ปฏิบัติกับชุดทดลอง

หน่วยเรียนที่ 5 เซนเซอร์ความดัน(ต่อ)(ท.2)
การทดลองที่ 10 เซนเซอร์ความดันชนิดเบลโล(ป.3)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
น.ศ. ปฏิบัติกับชุดทดลอง

หน่วยเรียนที่ 6 เซนเซอร์อุณหภูมิ(ท.2)
การทดลองที่ 11 อาร์ทีดี(ป.3)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
น.ศ. ปฏิบัติกับชุดทดลอง

หน่วยเรียนที่ 6 เซนเซอร์อุณหภูมิ(ต่อ)(ท.2)
การทดลองที่ 12 เทอร์โมคัปเปิล(ป.3)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
น.ศ. ปฏิบัติกับชุดทดลอง

หน่วยเรียนที่ 7 เซนเซอร์ระดับของเหลว(ท.2)
การทดลองที่ 13 การควบคุมระดับของเหลว(ป.3)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
น.ศ. ปฏิบัติกับชุดทดลอง

หน่วยเรียนที่ 8 การต่อเซนเซอร์กับระบบ(ท.2)
การทดลองที่ 14 ทดลองการต่อเซนเซอรกับระบบ(ป.3)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
น.ศ. ปฏิบัติกับชุดทดลอง

-สอบปลายภาค-
กิจกรรม : -สอบปลายภาค-

อาจารย์ผู้สอน