รายละเอียด

สัมมนาพืชศาสตร์ / Plant Science Seminar

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 21019498
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สัมมนาพืชศาสตร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Plant Science Seminar
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา

(Course Specification)

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา 21019498 สัมมนาพืชศาสตร์

(Plant Science Seminar)

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 

1. รหัสและชื่อรายวิชา : 21019498 สัมมนาพืชศาสตร์ (Plant Science Seminar)

 

2. จำนวนหน่วยกิต : 1 หน่วยกิต (0-2-1)

 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชากลุ่มวิชาชีพบังคับ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน :

4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา รุจิพจน์

สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้องสำนักงานสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : 054-710-259 ต่อ 1125 โทรสาร : 054-771-398

โทรศัพท์มือถือ : 081-792-0315 e-mail : k_rujiphot@rmutl.ac.th

e-mail : k_rujiphot@gmail.com

4.2 อาจารย์ผู้สอนรายวิชา

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา รุจิพจน์

สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้องสำนักงานสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : 054-710-259 ต่อ 1125 โทรสาร : 054-771-398

โทรศัพท์มือถือ : 081-792-0315 e-mail : k_rujiphot@rmutl.ac.th

e-mail : k_rujiphot@gmail.com

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิกุล สุรพรไพบูลย์

สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้องสำนักงานสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : 054-710-259 ต่อ 1125 โทรสาร : 054-771-398

โทรศัพท์มือถือ : 086-181-3121 e-mail. pikul.rmutl@gmail.com

 

3) ดร. อภิรยา เทพสุคนธ์

สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้องสำนักงานสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การเกษตร

โทรศัพท์ : 054-710-259 ต่อ 1125 โทรสาร : 054-771-398

โทรศัพท์มือถือ : 086-654-3921 e-mail: apiraya@gmail.com

 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน : ภาคการศึกษา 1 ชั้นปีที่ 4 (พิเศษ)

 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี

 

8. สถานที่เรียน : สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด: วันที่ 11 พฤษภาคม 2563

 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

 

1.วัตถุประสงค์ของรายวิชา: เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่างๆ ดังนี้

1.1 เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจเกี่ยวกับการสัมมนาและองค์ประกอบของการสัมมนา

1.2 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสัมมนา การศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ การสังเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูล การจัดทำรายงานสัมมนาฉบับสมบูรณ์ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา : เพื่อประยุกต์ความรู้พื้นฐานที่มีอยู่ให้มีความสอดคล้องกับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนความก้าวหน้าต่างๆ ในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ

 

1. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสัมมนาและองค์ประกอบของการสัมมนา นำเสนองานอภิปรายปัญหาและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการสัมมนาหรือการประชุมวิชาการ

Study and practice in seminar and seminar components, presentation, discussion and recommendation in seminar or academic conference

 

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา:

จำนวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 0 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการต่อสัปดาห์ 2 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงที่สอนเสริมในรายวิชา 0 ชั่วโมง

 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

3.1 อาจารย์จัดทำแผนการเรียน-การสอน เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการ แจ้งเป็นข้อตกลงในสัปดาห์แรกของการเรียนการสอน

3.2 อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)

3.3 วันพุธ เวลา 15.00 - 17.00 น. ณ ห้องสำนักงานสาขาพืชศาสตร์

3.4 e-mail : k_rujiphot@gmail.com ทุกวัน

 

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

 

การพัฒนาผลการเรียนรู้

 

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral)

1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม

˜ 1.2 มีจรรยาบรรณ

 

1. การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปรายประกอบ power point

2. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)

3. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)

1. การสังเกต

2. การตรงต่อเวลา

3. งานมอบหมาย (Power Point และ

เอกสารบทความทางวิชาการ)

 

2. ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ(Knowledge)

2.1 มีความรู้ในสาขาวชาชีพ

š 2.2 มีความรอบรู้

1. การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย

2. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)

  1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)

1. การสังเกต

2. งานมอบหมาย (Power Point และ

เอกสารบทความทางวิชาการ)

 

3. ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา (Cognitive Skills)

š 3.1 สามารถคิด วิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ

˜ 3.2 มีสามารถคิด ริเริ่มอย่างสร้างสรรค์

3.3 ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้

1. การสอนแบบบรรยายประกอบ power point

2. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)

3. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)

 

1. การสังเกตและการถาม-ตอบ

2. งานมอบหมาย (Power Point และ

เอกสารบทความทางวิชาการ)

3. การนำเสนอผลงานการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า ประกอบ Power point

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา(Interpersonal Skills and Responsibility)

4.1 มีภาวะผู้นำ

˜ 4.2 มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ

1. การสอนแบบบรรยายประกอบ power point

2. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)

3. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)

 

1. การสังเกตและการถาม-ตอบ

2. งานมอบหมาย (Power Point และ

เอกสารบทความทางวิชาการ)

3. การนำเสนอผลงานการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า ประกอบ Power point

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)

˜ 5.1 มีทักษะการสื่อสาร

˜ 5.2 มีทักษะทางเทคโนโลยี สารสนเทศ

1. การสอนแบบบรรยายประกอบ power point

2. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)

3. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)

 

1. การสังเกตและการถาม-ตอบ

2. งานมอบหมาย (Power Point และ

เอกสารบทความทางวิชาการ)

3. การนำเสนอผลงานการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า ประกอบ Power point

6. ด้านทักษะปฏิบัติ (Psychomotor Skill)

6.1 ทักษะทางวิชาชีพ

 

-

 

-

 

 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

หมวดวิชาเฉพาะ สาขาวิชาพืชศาสตร์

˜ ความรับผิดชอบหลัก š ความรับผิดชอบรอง

 

กลุ่มวิชา

วิชาชีพบังคับ

1.คุณธรรม

จริยธรรม

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลขและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

6.ด้านทักษะ

พิสัย

 

ลำดับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1

2

1

2

1

2

3

1

2

1

2

1

25

21019498

สัมมนาพืชศาสตร์

 

 

˜

 

 

š

š

˜

 

 

 

 

˜

˜

˜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

 

1. แผนการสอน

 

สัปดาห์ที่

 

หัวข้อ/รายละเอียด

ชั่วโมงบรรยาย

ชั่วโมงปฏิบัติการ

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้

วิธีวัดและประเมินผล

ชื่อผู้สอน

1

 

ความรู้เบื้องต้นในการสัมมนา

-

2

1. การสอนแบบบรรยายประกอบสื่อ power point

2. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)

3. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)

1. การสังเกตและการถาม-ตอบ

2. การตรงต่อเวลา

3. งานมอบหมาย

 

 

ผศ. กาญจนา รุจิ-พจน์

2

ความรู้เบื้องต้นในการสัมมนา

-

2

1. การสอนแบบบรรยายประกอบสื่อ power point

2. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)

3. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)

1. การสังเกตและการถาม-ตอบ

2. การตรงต่อเวลา

3. งานมอบหมาย

ดร.อภิรยา เทพสุคนธ์

3

 

การอ่านงานวิจัยและการค้นคว้าข้อมูล

-

2

1. การสอนแบบบรรยายประกอบสื่อ power point

2. การสอนแบบกรณี

ศึกษา (Case Studies)

3. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)

1. การสังเกตและการถาม-ตอบ

2. การตรงต่อเวลา

3. งานมอบหมาย (เอกสารบทความทางวิชาการ)

ผศ. พิกุล สุรพร-ไพบูลย์

 

4

การอ่านงานวิจัยและการค้นคว้าข้อมูล

-

2

 

รายวิชา - สัมมนาพืชศาสตร์

ความรู้เบื้องต้นในการสัมมนา

ความรู้เบื้องต้นในการสัมมนา

การอ่านงานวิจัยและการค้นคว้าข้อมูล

การอ่านงานวิจัยและการค้นคว้าข้อมูล

เทคนิคการเตรียมสื่อ power point และเทคนิคการนำเสนอ

เทคนิคการเตรียมสื่อ power point และเทคนิคการนำเสนอ

ฝึกปฏิบัติการนำเสนอในชั้นเรียน

ฝึกปฏิบัติการนำเสนอในชั้นเรียน

ฝึกปฏิบัติการนำเสนอในชั้นเรียน

ฝึกปฏิบัติการนำเสนอในชั้นเรียน

ฝึกปฏิบัติการนำเสนอในชั้นเรียน

ฝึกปฏิบัติการนำเสนอในชั้นเรียน

ฝึกปฏิบัติการนำเสนอในชั้นเรียน

ฝึกปฏิบัติการนำเสนอในชั้นเรียน

ประชุมสัมมนาวิชาการทางพืชศาสตร์

อาจารย์ผู้สอน