รายละเอียด

การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ / Data Communication and Computer Network System

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCT603
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Data Communication and Computer Network System
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

แนะนำรายวิชา
บทที่ 1 พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

กิจกรรม : - บรรยาย
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติ

บทที่ 2 แบบจำลองเครือข่าย


กิจกรรม : - บรรยาย
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติ

บทที่ 3 รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย
กิจกรรม : - บรรยาย
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติ

ทดสอบย่อยครั้งที่ 1
บทที่ 4 เครือข่ายแลนอีเทอร์เน็ต

กิจกรรม : - บรรยาย
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติ

บทที่ 5 เครือข่ายไร้สาย


กิจกรรม : - บรรยาย
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติ

บทที่ 6 โปรโตคอล


กิจกรรม : - บรรยาย
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติ

ทดสอบย่อยครั้งที่ 2
บทที่ 7 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต


กิจกรรม : - บรรยาย
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติ

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

บทที่ 7 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ต่อ)
กิจกรรม : - บรรยาย
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติ

บทที่ 8 ฝึกปฏิบัติการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
กิจกรรม : - บรรยาย
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติ

บทที่ 8 ฝึกปฏิบัติการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
กิจกรรม : - บรรยาย
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติ

ทดสอบย่อยครั้งที่ 3
บทที่ 8 ฝึกปฏิบัติการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

กิจกรรม : - บรรยาย
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติ

บทที่ 9 หมายเลขไอพีและการทำ ซับเน็ต
กิจกรรม : - บรรยาย
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติ

บทที่ 9 หมายเลขไอพีและการทำ ซับเน็ต (ต่อ)
กิจกรรม : - บรรยาย
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติ

ทดสอบย่อยครั้งที่ 4
บทที่ 9 หมายเลขไอพีและการทำ ซับเน็ต

กิจกรรม : - บรรยาย
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติ

บทที่ 10 การติดตั้ง ระบบปฏิบัติการเครือข่าย
กิจกรรม : - บรรยาย
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติ

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน