รายละเอียด

โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ / Information Technology Project

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 6 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCT904
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Information Technology Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนะนำรายวิชา
แนะนำการสืบค้นโครงงาน

กิจกรรม : บรรยาย/ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย
การนำเสนองาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/Power Point

เขียนหัวข้อเสนอโครงงาน
กิจกรรม : บรรยาย/Hands-on
Power Point

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการนำเสนอโครงงาน
กิจกรรม : บรรยาย/Hands-on
Power Point

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการนำเสนอโครงงาน
กิจกรรม : บรรยาย/Hands-on
Power Point

สอบแบบปากเปล่านำเสนอข้อเสนอโครงงาน
กิจกรรม : บรรยาย/Hands-on
Power Point

สอบแบบปากเปล่านำเสนอข้อเสนอโครงงาน
กิจกรรม : สอบแบบปากเปล่านำเสนอข้อเสนอโครงงาน

สอบแบบปากเปล่านำเสนอข้อเสนอโครงงาน
กิจกรรม : บรรยาย/Hands-on
Power Point

สอบแบบปากเปล่านำเสนอข้อเสนอโครงงาน
กิจกรรม : บรรยาย/Hands-on
Power Point

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม : บรรยาย/Hands-on
Power Point

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม : บรรยาย/Hands-on
Power Point

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม : บรรยาย/Hands-on
Power Point

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม : บรรยาย/Hands-on
Power Point

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาระบบ

กิจกรรม : บรรยาย/Hands-on
Power Point

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาระบบ

กิจกรรม : บรรยาย/Hands-on
Power Point

สอบความก้าวหน้าโครงงาน

กิจกรรม : บรรยาย/Hands-on
Power Point

สอบความก้าวหน้าโครงงาน

กิจกรรม : บรรยาย/Hands-on
Power Point

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มโครงงาน
กิจกรรม : บรรยาย/Hands-on
Power Point

อาจารย์ผู้สอน