รายละเอียด

ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ / Information System Security

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCT301
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Information System Security
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

แนะนำเค้าโครงและแนวคิดพื้นฐาน
- แนะนำเค้าโครงการสอน
- อธิบายวัตถุประสงค์การเรียน
เกี่ยวกับความรูเบื้องต้น
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงระบบสารสนเทศ

กิจกรรม : 1. แนะนำเค้าโครงการสอน คะแนน และการวัดผล
2. อธิบายแนวคิดพื้นฐาน คำจำกัดความ และหลักการ
3.ซักถามนักศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามเมื่อมีข้อสงสัย

แนะนำเค้าโครงและแนวคิดพื้นฐาน
- แนะนำเค้าโครงการสอน
- อธิบายวัตถุประสงค์การเรียน
เกี่ยวกับความรูเบื้องต้น
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงระบบสารสนเทศ

กิจกรรม : 1. แนะนำเค้าโครงการสอน คะแนน และการวัดผล
2. อธิบายแนวคิดพื้นฐาน คำจำกัดความ และหลักการ
3.ซักถามนักศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามเมื่อมีข้อสงสัย

ภัยคุกคามการรักษาความมั่นคงของสารสนเทศ
กิจกรรม : 1.บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ เรื่อง ภัยคุกคามการรักษาความมั่นคงของสารสนเทศ
2.ซักถามนักศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามเมื่อมีข้อสงสัย
3. มอบหมายงานในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภัยคุกคามการรักษาความมั่นคงของสารสนเทศ
กิจกรรม : 1.บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ เรื่อง ภัยคุกคามการรักษาความมั่นคงของสารสนเทศ
2.ซักถามนักศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามเมื่อมีข้อสงสัย
3. มอบหมายงานในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และการบริหารความเสี่ยงการรักษาความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ

กิจกรรม : 1.บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ ศึกษากรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
2.ซักถามนักศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามเมื่อมีข้อสงสัย
3. มอบหมายงานในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และการบริหารความเสี่ยงการรักษาความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ

กิจกรรม : 1.บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ ศึกษากรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
2.ซักถามนักศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามเมื่อมีข้อสงสัย
3. มอบหมายงานในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาเพื่อเตรียมสอบกลางภาค
กิจกรรม : 1.บรรยายสรุปทบทวนเนื้อหา
2.ซักถามนักศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามเมื่อมีข้อสงสัย

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

ความเป็นส่วนตัว และเครื่องมือและเทคนิคในการรักษาความมั่นคงของสารสนเทศ (ไฟรวอลล ระบบปองกนการตรวจจับการบุกรุก)และศึกษางานวิจัยด้านระบบการรักษาความปลอดภัย
กิจกรรม : 1.บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ บรรยายและฝึกปฏิบัติ ตัวอยางซอฟตแวรประยุกต์
2.ซักถามนักศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามเมื่อมีข้อสงสัย
3. มอบหมายงานในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยีการเข้ารหัสและการถอดรหัส
กิจกรรม : 1.บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ ศึกษากรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเข้ารหัสและการถอดรหัส
2.ซักถามนักศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามเมื่อมีข้อสงสัย
3. มอบหมายงานในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยีการเข้ารหัสและการถอดรหัส
กิจกรรม : 1.บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ ศึกษากรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเข้ารหัสและการถอดรหัส
2.ซักถามนักศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามเมื่อมีข้อสงสัย
3. มอบหมายงานในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยีการเข้ารหัสและการถอดรหัส
กิจกรรม : 1.บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ ศึกษากรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเข้ารหัสและการถอดรหัส
2.ซักถามนักศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามเมื่อมีข้อสงสัย
3. มอบหมายงานในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การกู้คืนสารสนเทศเมื่อเกิดความเสียหาย
กิจกรรม : 1.บรรยายและฝึกปฏิบัติตัวอย่างซอฟต์แวร์ประยุกต์ ประกอบสื่อนำเสนอ ศึกษากรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
2.ซักถามนักศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามเมื่อมีข้อสงสัย
3. มอบหมายงานในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แนวโน้มภัยคุกคามระบบสารสนเทศ
กิจกรรม : - บรรยาย
- ศึกษาคนควาขอมูลจากสื่อ
- อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา

ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม : - บรรยาย
- ศึกษาค้นคว้าาข้อมูลจากสื่อ
- อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

ทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาเพื่อเตรียมสอบปลายภาค
กิจกรรม : 1.บรรยายสรุปทบทวนเนื้อหา
2.ซักถามนักศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามเมื่อมีข้อสงสัย

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน