รายละเอียด

ปัญหาพิเศษทางพืชศาสตร์ / Special Problem in Plant Science

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG115
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปัญหาพิเศษทางพืชศาสตร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Special Problem in Plant Science
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา

(Course Specification)

 

 

 

 

รหัส BSCAG115 ชื่อวิชา ปัญหาพิเศษทางพืชศาสตร์

(Special Problems in Plant Science)

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

คณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 

1. รหัสและชื่อรายวิชา : BSCAG115 ปัญหาพิเศษทางพืชศาสตร์

(Special Problems in Plant Science)

 

2. จำนวนหน่วยกิต : 3 หน่วยกิต (0–6–3)

 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาวิชาชีพบังคับ ในหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกพืชศาสตร์

 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน :

4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา รุจิพจน์

สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้องสำนักงานสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : 054-710-259 ต่อ 1125 โทรสาร : 054-771-398

โทรศัพท์มือถือ : 081-792-0315 e-mail : k_rujiphot@rmutl.ac.th

e-mail : k_rujiphot@gmail.com

4.2 อาจารย์ผู้สอนรายวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา รุจิพจน์

สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้องสำนักงานสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : 054-710-259 ต่อ 1125 โทรสาร : 054-771-398

โทรศัพท์มือถือ : 081-792-0315 e-mail : k_rujiphot@rmutl.ac.th

e-mail : k_rujiphot@gmail.com

 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน : ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 4 (4 ปี)

 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี

 

8. สถานที่เรียน : สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด: วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

 

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา : เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่างๆ ดังนี้

1.1 รู้จักเอา ความรู้พื้นฐานและวิชาชีพทางพืช ทักษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพมาใช้ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตพืชและศึกษา ทดลองทางด้านพืชศาสตร์

1.2 เข้าใจหลักการและวิธีการศึกษาการผลิตพืชและปัญหาทางด้านพืชศาสตร์

1.3 รู้จักดำเนินงานตามขั้นตอนที่ได้วางแผนการศึกษาและทดลอง

1.4 สามารถวิเคราะห์ สรุปผลเพื่อตอบคำถามจากสมมุติฐานที่ตั้งไว้

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา:

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเหมาะสมกับสภาวะกาลปัจจุบัน

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ

 

1. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิต และปัญหาทางด้านพืชศาสตร์ แล้วเขียนรายงานที่ ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือ ศึกษาค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงคำตอบหรือสาเหตุข้อสงสัยจากสมมุติฐานที่ตั้งไว้

 

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา:

จำนวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 0 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการต่อสัปดาห์ 6 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงที่สอนเสริมในรายวิชา 0 ชั่วโมง

 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

3.1 อาจารย์จัดทำแผนการเรียน-การสอน เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการ แจ้งเป็นข้อตกลงในสัปดาห์แรกของการเรียนการสอน

3.2 อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)

3.3 วันพุธ เวลา 15.00 - 17.00 น. ณ ห้องสำนักงานสาขาพืชศาสตร์

3.4 e-mail : k_rujiphot@gmail.com ทุกวัน

 

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

 

การพัฒนาผลการเรียนรู้

 

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา (Ethics and Moral)

1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม

˜ 1.2 มีจรรยาบรรณ

1. การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย

2. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)

1. การสังเกตและการถาม-ตอบ

2. การเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลา เคารพกฎกติกา

3. ความรับผิดชอบในหน้าที่ /สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น

4. งานมอบหมาย

2. ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ(Knowledge)

2.1 มีความรู้ในสาขาวชาชีพ

š 2.2 มีความรอบรู้

1. การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย

2. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)

1. การสังเกต/การถาม-ตอบ

2. งานมอบหมาย

3. การนำเสนองานมอบหมายด้วยวาจาpower point และรายงานฉบับสมบูรณ์

3. ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา (Cognitive Skills)

š 3.1 สามารถคิด วิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ

˜ 3.2 มีสามารถคิด ริเริ่มอย่างสร้างสรรค์

3.3 ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้

1. การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย

2. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)

1. การสังเกต การถาม-ตอบ

2. งานมอบหมาย

3. การนำเสนองานมอบหมายด้วยวาจา power point และรายงานฉบับสมบูรณ์

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา(Interpersonal Skills and Responsibility)

š 4.1 มีภาวะผู้นำ

˜ 4.2 มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ

1. การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย

2. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)

3. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)

 

1. การสังเกต การถาม-ตอบ

2. งานมอบหมาย

3. ความรับผิดชอบในหน้าที่ /สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น

 

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)

š 5.1 มีทักษะการสื่อสาร

˜ 5.2 มีทักษะทางเทคโนโลยี สารสนเทศ

1. การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย

2. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)

3. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)

 

1. การสังเกต/การถาม-ตอบ

2. การวางแผนการทดลองและนำข้อมูลวิเคราะห์สถิติ

3. การเลือกเครื่องมื่อ/เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. การนำเสนองานมอบหมายด้วยวาจา power point และรายงานฉบับสมบูรณ์

6. ด้านทักษะปฏิบัติ (Psychomotor Skill)

6.1 ทักษะทางวิชาชีพ

 

-

 

-

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

หมวดวิชาเฉพาะ สาขาวิชาพืชศาสตร์

˜ ความรับผิดชอบหลัก š ความรับผิดชอบรอง

 

กลุ่มวิชา

วิชาชีพบังคับ

1.คุณธรรม

จริยธรรม

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลขและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

6.ด้านทักษะ

พิสัย

 

ลำดับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1

2

1

2

1

2

3

1

2

1

2

1

26

BSCAG115

ปัญหาพิเศษพืชศาสตร์

 

 

˜

 

 

š

š

˜

 

 

 

 

˜

˜

˜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

  1. แผนการสอน

 

สัปดาห์

ที่

 

หัวข้อ/รายละเอียด

ชั่วโมงบรรยาย

ชั่วโมงปฏิบัติการ

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้

วิธีวัดและประเมินผล

ชื่อผู้สอน

1

1. กำหนดการ/แผนงานปัญหาพิเศษพืชศาสตร์

1.1 ความสำคัญของปัญหาพิเศษ

1.2 หลักในการกำหนดปัญหาพิเศษ

-

6

 

 

1. การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปรายประกอบสื่อ power point

2. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies) ยกตัวอย่างผลงานทางวิชาการ

1. การสังเกต ติดตาม และประเมินผลงาน

2. ขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาฯ และหัวข้อเรื่อง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กาญจนา รุจิพจน์

2-3

2. การค้นคว้าเอกสาร สังเคราะห์ข้อมูลและการตรวจเอกสาร

2.1 หลักในการตรวจเอการ

2.2 หลักการอ้างอิงในเนื้อหา

 

-

12

1. การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปรายประกอบสื่อ power point

2. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies) ยกตัวอย่างผลงานทางวิชาการ

3. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process) ประกอบการจัดทำโครงการฯ/รายงานฯ

1. การสังเกต ติดตาม และประเมินผลงาน

2. ขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาฯ และหัวข้อเรื่อง

3. แนะนำ ปรับปรุงและแก้ไข ตามคู่มือปัญหาพิเศษฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กาญจนา รุจิพจน์และอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ

4-13

3. การเสนอโครงการปัญหาพิเศษ และวิธีการทำปัญหาพิเศษทางพืชศาสตร์

3.1 การเสนอโครงการปัญหาพิเศษ

3.1.1 หลักการในการเขียนโครงการ การตั้งจุดประสงค์หรือข้อสมมุติฐาน

3.1.2 การวางแผนการดำเนินงาน

3.1.3 การนำเสนอโครงการฯ แบบปากเปล่าประกอบสื่อ power point

3.2 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

และการบันทึกข้อมูล

-

60

 

 

 

1. การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปรายประกอบสื่อ power point

2. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies) ดำเนินงานตามโครงการฯ

3. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process) ประกอบการจัดทำโครงการฯ/รายงานฯ

1. การสังเกต ติดตาม และประเมินผลงาน

2. การนำเสนอผลงานด้วยวาจา power point และ (ร่าง) โครงการปัญหาพิเศษ

3. โครงการปัญหาพิเศษ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กาญจนา รุจิพจน์และอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ

14-18

4. การเขียนรายงานและการนำเสนอรายงาน

4.1 การวิเคราะห์ผลการทดลองและแปลผล/สังเคราะห์องค์ความรู้

4.2 วิธีการเขียนรายงานผลของการทำปัญหาพิเศษ

4.3 การนำเสนอรายงานแบบปากเปล่าประกอบสื่อ power point

-

30

1. การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปรายประกอบสื่อ power point

2. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case แนะนำและแก้ไข ตามหลักการเขียนรายงาน

3. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) การนำเสนอรายงานแบบปากเปล่าประกอบสื่อ power point ต่อคณะกรรมการ

1. การสังเกต ติดตาม และประเมินผลงาน

2. แนะนำ ปรับปรุงและแก้ไข ตามคู่มือปัญหาพิเศษฯ

3. รายงานปัญหาพิเศษฉบับสมบูรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กาญจนา รุจิพจน์และอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ

รายวิชา - ปัญหาพิเศษทางพืชศาสตร์

อาจารย์ผู้สอน