รายละเอียด

เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ / Pre Co-operative Education and Job Internship in Business Administration

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 10003402
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Pre Co-operative Education and Job Internship in Business Administration
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ

หน่วยที่ 1 บทนำ
- หลักแนวคิดกระบวนการสหกิจศึกษา
- เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ

กิจกรรม : - บรรยาย
- เอกสารประกอบภาพนิ่ง และสื่อการสอนpower point

หน่วยที่ 2 ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์ การเขียนประวัติการกรอกใบสมัครไทย/อังกฤษ


กิจกรรม : - บรรยาย
- สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
- เอกสาร และสื่อการสอนpower point

หน่วยที่ 2 ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์ การเขียนประวัติการกรอกใบสมัครไทย/อังกฤษ

กิจกรรม : - บรรยาย
- สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
- เอกสาร และสื่อการสอนpower point

หน่วยที่ 3 การพัฒนาบุคลิกภาพ
กิจกรรม : - บรรยาย/มอบหมายงาน
- สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต-ฝึกปฏิบัติ

หน่วยที่ 4 การพัฒนาทักษะพื้นฐานของผู้ปฏิบัติงาน ทักษะการสื่อสาร สารสนเทศ
การรวมรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล อธิบายและสรุปผล

กิจกรรม : - บรรยาย/สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

หน่วยที่ 4 การพัฒนาทักษะพื้นฐานของผู้ปฏิบัติงาน ทักษะการสื่อสาร สารสนเทศ
การรวมรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล อธิบายและสรุปผล
กิจกรรม : - บรรยาย/สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

หน่วยที่ 4 การพัฒนาทักษะพื้นฐานของผู้ปฏิบัติงาน ทักษะการสื่อสาร สารสนเทศ
การรวมรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล อธิบายและสรุปผล
กิจกรรม : - บรรยาย/สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

ทบทวนก่อนสอบกลางภาค 1/63
กิจกรรม :

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/63
กิจกรรม :

หน่วยที่ 5 มาตรฐานการผลิต อาชีวอนามัย มาตรฐานและความปลอดภัยในสถานประกอบการ ระบบคุณภาพในสถานประกอบการ
กิจกรรม : - บรรยาย/อภิปราย/กิจกรรมกลุ่ม
- เอกสารประกอบภาพนิ่ง และสื่อการสอนpower point

หน่วยที่ 5 มาตรฐานการผลิต อาชีวอนามัย มาตรฐานและความปลอดภัยในสถานประกอบการ ระบบคุณภาพในสถานประกอบการ
กิจกรรม : - บรรยาย/อภิปราย/กิจกรรมกลุ่ม

หน่วยที่ 6 กฎหมายแรงงาน
กิจกรรม : - บรรยาย/อภิปราย/กิจกรรมกลุ่ม
- เอกสารประกอบภาพนิ่ง และสื่อการสอนpower point

หน่วยที่ 6 กฎหมายแรงงาน
กิจกรรม : - บรรยาย/อภิปราย/กิจกรรมกลุ่ม
- เอกสารประกอบภาพนิ่ง และสื่อการสอนpower point

หน่วยที่ 7 เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอผลงาน
กิจกรรม : - บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ
- เอกสารประกอบภาพนิ่ง และสื่อการสอนpower pot

หน่วยที่ 7 เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอผลงาน
กิจกรรม : - บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ
- เอกสารประกอบภาพนิ่ง และสื่อการสอนpower pot

หน่วยที่ 7 เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอผลงาน
กิจกรรม : - บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ
- เอกสารประกอบภาพนิ่ง และสื่อการสอนpower pot

ทบทวนก่อนสอบปลายภาค 1/63
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน