รายละเอียด

การผลิตเอกสารสำนักงาน / Office Document Work

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA511
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การผลิตเอกสารสำนักงาน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Office Document Work
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การผลิตเอกสารสำนักงาน

หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสำนักงานและการบริหารงานสำนักงาน
กิจกรรม : บรรยายเนื้อหา ทำแบบฝึกหัด

หน่วยที่ 2 การวางแผนงานสำนักงาน
กิจกรรม : บรรยายเนื้อหา ทำแบบฝึกหัด

หน่วยที่ 3 การจัดโครงสร้างองค์การของสำนักงาน
กิจกรรม : บรรยายเนื้อหา ทำแบบฝึกหัด


หน่วยที่ 4 การคึกษาหาวิธีการทำงานให้ง่ายขึ้นและการปรับปรุงงาน
กิจกรรม : บรรยายเนื้อหา ทำแบบฝึกหัด

หน่่วยที่ 5 การศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหวในการทำงาน
กิจกรรม : บรรยายเนื้อหา ทำแบบฝึกหัด

หน่วยที่ 6 การเลือกที่ตั้งสำนักงานและการวางผังสำนักงาน
กิจกรรม : บรรยายเนื้อหา ทำแบบฝึกหัด

มอบหมายงาน
กิจกรรม :

ทบทวนก่อนสอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม :

สอบกลางภาคเรียนที่ 1
กิจกรรม :

หน่วยที่ 7 สภาพแวดล้อมในการทำงาน
กิจกรรม : บรรยายเนื้อหา ทำแบบฝึกหัด

หน่วยที่ 8 การดูแลรักษาสถานที่ และการรักษาความปลอดภัยในสำนักงาน
กิจกรรม : บรรยายเนื้อหา ทำแบบฝึกหัด

หน่วยที่ 9 การจัดการเอกสาร
กิจกรรม : บรรยายเนื้อหา ทำแบบฝึกหัด

หน่วยที่ 10 การเขียนหนังสือติดต่อ การเขียนรายงาน การสื่อสารภายใน และการต้อนรับ

กิจกรรม : ฝึกเขียนหนังสือติดต่อ การเขียนรายงาน

หน่วยที่ 11 การควบคุมงานสำนักงาน
กิจกรรม : บรรยายเนื้อหา ทำแบบฝึกหัด

หน่วยที่ 12 คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงาน และสิ่งที่ควรทราบสำหรับผู้ปฏิบัติงานสำนักงาน
กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา

การนำเสนอรายงานกลุ่ม
กิจกรรม : นำเสนองานหน้าชั้นเรียน

ทบทวนก่อนสอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน