รายละเอียด

การประลองการทดสอบวัสดุ / Materials Testing Laboratory

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGTD130
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การประลองการทดสอบวัสดุ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Materials Testing Laboratory
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

สำหรับนศฬวิศวกรรมแม่พิมพ์

รายวิชา - การประลองการทดสอบวัสดุ

แนะนำการเรียนการสอน
-บทที่1 วัสดุ
-เตรียมชิ้นงานทดสอบแรงดึง
กิจกรรม : บรรยาย, รายงาน, อภิปรายกลุ่ม,สาธิต, ปฏิบัติ

-บทที่ 2 หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับ
การทดสอบวัสดุ
-ปฏิบัติทดสอบแรงดึง
กิจกรรม : บรรยาย, รายงาน, อภิปรายกลุ่ม,สาธิต, ปฏิบัติ

บทที่ 2 สมบัติทางกลของวัสดุ
-เตรียมชิ้นงานทดสอบความแข็ง
กิจกรรม : บรรยาย, รายงาน, อภิปรายกลุ่ม,สาธิต, ปฏิบัติ

บทที่ 3 สมบัติทางกลของวัสดุ
-ปฏิบัติการทดสอบความแข็ง
กิจกรรม :

-บทที่ 4 ความล้าและการคืบ
-เตรียมชิ้นงานทดสอบการกระแทก
-สอบย่อย
กิจกรรม : บรรยาย, รายงาน, อภิปรายกลุ่ม,สาธิต, ปฏิบัติ

บทที่ 5การทดสอบความแข็ง
-ปฏิบัติการทดสอบการกระแทก
กิจกรรม : บรรยาย, รายงาน, อภิปรายกลุ่ม,สาธิต, ปฏิบัติ

-บทที่ 6 การทดสอบการดึง
-เตรียมชิ้นงานทดสอบการบิด
กิจกรรม : บรรยาย, รายงาน, อภิปรายกลุ่ม,สาธิต, ปฏิบัติ

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

-บทที่ 7 การทดสอบการบิด
-ปฏิบัติการทดสอบการบิด

กิจกรรม : บรรยาย, รายงาน, อภิปรายกลุ่ม,สาธิต, ปฏิบัติ

-บทที่ 8 การทดสอบการดึง
-เตรียมชิ้นงานทดสอบการดัดโค้ง
กิจกรรม : บรรยาย, รายงาน, อภิปรายกลุ่ม,สาธิต, ปฏิบัติ

-บทที่ 9 การทดสอบการแอ่น
-ปฏิบัติการทดสอบการแอ่น
กิจกรรม : บรรยาย, รายงาน, อภิปรายกลุ่ม,สาธิต, ปฏิบัติ

บทที่ 10 การทดสอบด้วยน้ำยาแทรกซึม
-ปฏิบัติการการทดสอบด้วยน้ำยาแทรกซึม
-สอบย่อย
กิจกรรม : บรรยาย, รายงาน, อภิปรายกลุ่ม,สาธิต, ปฏิบัติ

บทที่ 10 การทดสอบด้วยผงแม่เหล็ก
-ปฏิบัติการทดสอบด้วยผงแม่เหล็ก

กิจกรรม : บรรยาย, รายงาน, อภิปรายกลุ่ม,สาธิต, ปฏิบัติ

บทที่ 11 การทดสอบด้วยอคูสติกอีมิตชั่น
-ปฏิบัตการทดสอบด้วยอคูสติกอีมิตชั่น
กิจกรรม : บรรยาย, รายงาน, อภิปรายกลุ่ม,สาธิต, ปฏิบัติ

บทที่ 12 การทดสอบด้วยคลื่นอุลตร้าโซนิค
- ปฏิบัตการทดสอบด้วยคลื่นอุลตร้าโซนิค
กิจกรรม : บรรยาย, รายงาน, อภิปรายกลุ่ม,สาธิต, ปฏิบัติ

ทบทวน
กิจกรรม : ทบทวนซักถามเนื้อหาและปัญหาการเรียนการสอน

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน