รายละเอียด

เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ / Modern Management Techniques

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA217
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคนิคการจัดการสมัยใหม่
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Modern Management Techniques
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - เทคนิคการจัดการสมัยใหม่

หน่วยที่ 1 วิวัฒนาการทางการจัดการ
- ทฤษฏีต่าง ๆ ทางการจัดการ
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- ทำแบบฝึกหัด

หน่วยที่ 1 วิวัฒนาการทางการจัดการ
- แนวคววามคิดเกี่ยวกับวิธีการจัดการสมัยใหม่
- ประภทของการตัดสินใจของผู้บริหาร
- การจัดการองค์การในศตวรรษใหม่
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- ทำแบบฝึกหัด

หน่วยที่ 2 แนวทางการจัดการสมัยใหม่
- ความเป็นมาของการจัดการเชิงกลยุทธ์
- เป้าหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์
- ระดับของกลยุทธ์
- ระบบงาน ERP
- การบริหารงานแบบบูรณาการ ความหมายและแนวคิดระบบบริหารแบบบูรณาการ
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- ทำแบบฝึกหัด

หน่วยที่ 2 แนวทางการจัดการสมัยใหม่
- การจัดการสมัยใหม่ทางการตลาด
- ความหมายและวัตถุประสงค์ ประเภทขของ CRM
- แบบจำลองเกี่ยวกับ CRM
- ประวัติความเป็นมาปละประเภท ข้อดีและข้อเสีย ของ E - Commerce
- วิวัฒนาการ หลักการ เทคนิค และประโยชน์ที่ได้รับจากการทำ TQM
- ความหมายของไคเซ็น ระบบสำคัญของไคเซ็น
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- ทำแบบฝึกหัด

หน่วยที่ 3 จริยธรรมในการบริหาร
- ความหมายของประเภทของจริยธรรมและจรรยาบรรณ
- จริยธรรมขององค์กร
- จริยธรรมทางธุรกิจ
- ความหมายของธรรมาภิบาล
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- ทำแบบฝึกหัด

หน่วยที่ 3 จริยธรรมในการบริหาร
- ความหมายของขอบข่ายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวความคิดการกำกับดูแลที่ดี
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- ทำแบบฝึกหัด

แบ่งกลุ่มนำเสนอหน้าชั้นเรียน เพื่อเก็บคะแนน
กิจกรรม :


- ทบทวนก่อนสอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม :

สอบกลางภาคเรียนที่ 1
กิจกรรม :

หน่วยที่ 4 บทบาทของผู้บริหาร ผู้นำในยุคโลกาภิวัตน์
- ความหมายและประเภทของผู้นำ
- คุณสมบัติของผู้นำ
- ลักษณะของผู้นำในทศวรรษหน้า
- ผู้นำยุคใหม่
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- ทำแบบฝึกหัด

หน่วยที่ 4 บทบาทของผู้บริหาร ผู้นำในยุคโลกาภิวัตน์
- ความรู้เกี่ยวกับผู้บริหาร
- ความหมายและประเภทของผู้บริหาร
- คุณลักษณะของผู้บริหาร
- ระดับผู้บริหารและอำนาจหน้าที่
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- ทำแบบฝึกหัด

หน่วยที่ 4 บทบาทของผู้บริหาร ผู้นำในยุคโลกาภิวัตน์
- ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- บริการต่าง ๆ ของอินเทอร์เน็ต
- ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- ทำแบบฝึกหัด

- นำเสนอหัวข้อ สำนักงานอัตโนมัติ
กิจกรรม :

หน่วยที่ 5 การบริหารการเปลี่ยนแปลง
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- ทำแบบฝึกหัด

หน่วยที่ 6 การบริหารธุรกิจในประเทศ
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารองค์กร
- โครงสร้างองค์กรสมัยใหม่
- ความหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้
- รูปแบบการรวบรวมองค์ความรู้
กิจกรรม : - บรรยาย
- ทำแบบฝึกหัด

หน่วยที่ 6 การบริหารธุรกิจในประเทศ
- วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ความหมาย ความสำคัญ
- ปัญหาและข้อจำกัดของ SMEs ในภาพรวม
- ธุรกิจแฟรนไชส์ ความหมาย ประเภท
- ข้อดีข้อเสียในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์

กิจกรรม : - บรรยาย
- ทำแบบฝึกหัด

ทบทวนก่อนสอบปลายภาค 1
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน