รายละเอียด

การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล2 / Mechanical Engineering Laboratory2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 3 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGME118
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mechanical Engineering Laboratory2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ให้นักศึกษาตัวแทนกลุ่มเรียนโทรหาอาจารย์ 085 866 9848 หรือแอดไลน์อาจารย์ ไอดีไลน์ dr.nammont พร้อมข้อความแนะนำตัว เพื่อนัดหมายวิธีการเรียนการสอนที่นักศึกษาสะดวก อาจารย์สะดวกทั้งเรียนแบบปกติและเรียนแบบออนไลน์ โดยให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่มีแบบผสมผสานคือสอนในห้องแก่ผู้ที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยพร้อมถ่ายทอดสดแก่ผู้ที่อยู่บ้าน เพราะการสอนแบบผสมผสานไม่สามารถเช็คชื่อและให้คะแนนความประพฤติอย่างยุติธรรมได้

รายวิชา - การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล2

อาจารย์ผู้สอน