รายละเอียด

ปรากฏการถ่ายโอน / Transport Phemomena

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : MENME103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปรากฏการถ่ายโอน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Transport Phemomena
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ให้นักศึกษาตัวแทนกลุ่มเรียนโทรหาอาจารย์ 085 866 9848 หรือแอดไลน์อาจารย์ ไอดีไลน์ dr.nammont พร้อมข้อความแนะนำตัว เพื่อนัดหมายวิธีการเรียนการสอนที่นักศึกษาสะดวก อาจารย์สะดวกทั้งเรียนแบบปกติและเรียนแบบออนไลน์ โดยให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่มีแบบผสมผสานคือสอนในห้องแก่ผู้ที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยพร้อมถ่ายทอดสดแก่ผู้ที่อยู่บ้าน เพราะการสอนแบบผสมผสานไม่สามารถเช็คชื่อและให้คะแนนความประพฤติอย่างยุติธรรมได้

รายวิชา - ปรากฏการถ่ายโอน

Viscosity and the mechanism of momentum transport
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา

Shell momentum balances and velocity distributions in laminar flow
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา

The Equations of Change for
Isothermal Systems

กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา

Diffusivity and the mechanisms of mass transport
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา

Diffusivity and the mechanisms of mass transport
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา

Concentration distributions in solids and laminar flow
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา

Inter-phase transport in non-isothermal mixtures.
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา

Thermal conductivity
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบข้อเขียน

The mechanisms of energy transport
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา

Shell energy balance in solids and laminar flow
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา

Temperature distributions in solids and laminar flow
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา

The Equations of Change for
Nonisothermal Systems

กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา

Temperature Distributions in
Turbulent Flow

กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา

Energy transport by radiation
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ และกรณีศึกษาทางด้านปรากฎการณ์ถ่ายโอน
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา

ทบทวน
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา

อาจารย์ผู้สอน